Νομοθετικές αλλαγές με πρόστιμα στις εταιρίες οδικής βοήθειας

Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εταιρίες οδικής βοήθειας προβλέπει το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών»του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου” Έλεγχοι επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και κυρώσεις-Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3651/2008” προβλέπονται τα παρακάτω:

Το άρθρο 12 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Έλεγχοι και κυρώσεις

  1. Καταγγελίες συνδρομητών ή ασφαλισμένων κατά επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων για παράβαση της υποχρέωσης του άρθρου 2Α υποβάλλονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) της έδρας της επιχείρησης ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, εάν η επιχείρηση είναι και ασφαλιστική επιχείρηση.
  2. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι υπεύθυνη για τις παραβάσεις του άρθρου 2Α που διαπράττονται από συνεργάτη οδικής βοήθειας με τον οποίο συνεργάζεται. Καταγγελίες που αφορούν σε παράβαση του άρθρου 2Α από συνεργάτη οδικής βοήθειας, στρέφονται κατά της επιχείρησης οδικής βοήθειας, με την οποία συνεργαζόταν ο συνεργάτης και για λογαριασμό της οποίας παρείχε την υπηρεσία οδικής βοήθειας.
  3. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 αξιολογεί την καταγγελία για να διαπιστώσει εάν από αυτή προκύπτει ότι έχει παραβιαστεί η υποχρέωση του άρθρου 2Α. Καταγγελίες που είναι ανώνυμες, αόριστες, ακατάληπτες, επαναλαμβάνονται κατά τρόπο καταχρηστικό ή είναι αβάσιμες, αρχειοθετούνται και ενημερώνεται ο καταγγέλλων. Η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί την καταγγελία στην επιχείρηση οδικής βοήθειας, στην οποία τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για να εκθέσει τις απόψεις της. Η αρμόδια υπηρεσία, εάν διαπιστώσει ότι παραβιάστηκε η υποχρέωση του άρθρου 2Α και δεν αποδεικνύεται η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας, επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις της παρ. 4. Στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, οι κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη, που εκδίδεται με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά της απόφασης του περιφερειάρχη ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
  4. Για παράβαση της υποχρέωσης του άρθρου 2Α επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ. Εάν η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου ανταπόκρισης είναι μέχρι δεκαπέντε (15) λεπτά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.
  5. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του περιφερειάρχη αποτελούν έσοδα της περιφέρειας. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Τα πρόστιμα εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν. 4978/2022, Α΄ 190)].
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικά θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των ασφαλιστικών και των μη ασφαλιστικών επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων, την επιβολή και την είσπραξη των διοικητικών προστίμων.».

Σχετικά με τις  εταιρίες οδικής βοήθειας είναι και άρθρα 

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας και των συνεργατών οδικής βοήθειας – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3651/2008

Άρθρο 23 Υποχρέωση ετοιμότητας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3651/2008

Άρθρο 24 Υποχρεώσεις συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3651/2008

Τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση, στο παρακάτω λινκ

Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*