Το κλίμα, οι καταστροφικοί κίνδυνοι και η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά

Του Γιάννη Ρούντου*

Η εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με θέμα με θέμα «Insurance industry contribution in building a sustainable future» (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 24/10) καθώς και η σύνδεση του θεσμικού φορέα της ασφαλιστικής αγοράς με το United Nations Environment Programme (UNEPFI), αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια πιο ουσιαστικής προσέγγισης του ζητήματος της βιωσιμότητας των ασφαλίσεων, σχετικά με την κλιματική κρίση. Σήμερα, τίθενται ερωτήματα, όπως:

Σε ποιά φάση ωριμότητας βρίσκονται οι ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά στην αναγνώριση, αξιολόγηση, ενσωμάτωση και διαχείριση των κινδύνων από καταστροφικούς κινδύνους λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, συνεπεία της κλιματικής αλλαγής;

Ποιά είναι η σημερινή αντίληψη από την ασφαλιστική αγορά της διαταραχής στην ισορροπία και τον διάλογο ανάμεσα στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον;

Ποιό είναι το επίπεδο της πρόβλεψης και περιορισμού των κινδύνων, ποιά είναι τα εργαλεία και ποιές οι εκτιμήσεις στην τιμολόγηση των ασφαλιζομένων κινδύνων;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά στους κλάδους ζημιών αντιμετωπίζει κατά τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξανόμενη ένταση καταστροφών, που αντανακλάται σε υψηλές αποζημιώσεις – απειλή για την κερδοφορία τους, σε συνδυασμό ωστόσο και με πολύ χαμηλά ποσοστά ασφάλισης, ιδιαίτερα σε κατοικίες.

Η μοντελοποίηση των καταστροφικών κινδύνων σε σχέση με το κλίμα σε τοπικό επίπεδο, έχει αναχθεί σε κρίσιμο ζήτημα. Μόλις πέρυσι υπήρξαν τα πρώτα αποτελέσματα μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της Interamerican, που η εταιρεία είχε παρουσιάσει στο 15ο διεθνές επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας «International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP2021» σχετικά με τις αναλύσεις της σχέσης έντονων καιρικών φαινομένων και οικονομικών επιπτώσεων.

Οι αναλύσεις βασίστηκαν στο έργο ΥΑΝΤΑΣ. Σε συνεργασία με την Geospatial Enabling Technologies (GET), εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της χωρικής πληροφορίας και με τη σημαντική συμβολή της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το «ΥΑΝΤΑΣ – Πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα» είναι αναμφίβολα ένα θετικό βήμα.

Ομοίως, θετική είναι -έστω με μεγάλη καθυστέρηση- η συμπερίληψη της ΕΑΕΕ στο UNEPFI, δηλαδή στην επιταγή για ευθυγράμμιση της ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας με τις κατευθύνσεις της παγκόσμιας κοινότητας των ασφαλιστικών οργανισμών και για δεσμεύσεις στη βάση των Αρχών για Βιώσιμη Ασφάλιση (Principles for Sustainable Insurance – PSI) της Διακήρυξης του Rio de Janeiro (2012).

Ευρύτερα, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, η EIOPA έχει προχωρήσει ήδη σε μια πρώτη αναφορά των επιπτώσεων που συνεπιφέρουν στα χαρτοφυλάκια των ευρωπαίων ασφαλιστών οι συνδεδεμένοι με την κλιματική αλλαγή κίνδυνοι μετάβασης. Οι εκτιμήσεις έχουν αποτυπωθεί από τον Δεκέμβριο 2020 στην Έκθεση «Sensitivity analysis of climate-change related transition risk», με βασικό συμπέρασμα πως η αλλαγή του κλίματος και οι πολιτικές που λαμβάνονται για τον μετριασμό της ή την προσαρμογή σε αυτήν, πρόκειται να είναι μοχλοί μετασχηματισμού της ασφαλιστικής βιομηχανίας κατά τον 21ο αιώνα.

Πλέον, στην Ευρώπη σημαντικοί πόροι κατευθύνονται για να κατανόηση των κινδύνων και των συνεπειών αυτού του μετασχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να αξιολογήσουν και οι ίδιες τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης της EIOPA κάτω από την ομπρέλα της βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable finance).

(*) Γιάννης Ρούντος: Σύμβουλος Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*