Γεωργία Βαρελά, Professional Indemnity & Cyber Manager, AIG Europe SA, Greece Branch

AIG: Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ο σύμμαχος του επαγγελματία

Η AIG βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία με τα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης

της Γεωργίας Βαρελά, Professional Indemnity & Cyber Manager, AIG Europe SA, Greece Branch

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και πολύ περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από τον Νόμο είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια, όπως το ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. 

Ως αστική ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλαδή των αποζημιώσεων) που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του. 

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης εξασφαλίζει την προστασία αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους για πράξεις και παραλείψεις που μπορεί να έχουν συμβεί. Αναλυτικότερα, η ασφάλεια αστικής ευθύνης προσφέρει στον επαγγελματία προστασία από παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν κάθε επάγγελμα, πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων, την κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης, ακόμα και σε μια αβάσιμη κατηγορία, ή την καταβολή αποζημίωσης για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων και ποσών ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού, την καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης ή συκοφαντίας και την προστασία από τις συνέπειες παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

H AIG, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία, προσφέρει τις σχετικές καλύψεις στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, έχοντας αποκτήσει μια εκτεταμένη εμπειρία στην ανάληψη του σχετικού κινδύνου, αλλά, το κυριότερο, μια μοναδική εξειδίκευση στη διαχείριση αποζημιώσεων. Η διαχείριση γίνεται στην Ελλάδα από καταρτισμένους διακανονιστές με άριστη γνώση της ελληνικής αγοράς. Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα επαγγελματιών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχει η επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 Η AIG, επενδύει συνεχώς στη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων, στην απλούστευση των διαδικασιών και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες όσων την εμπιστεύονται, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της. Η ηγετική θέση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά γενικών ασφαλειών τής δίνει το προβάδισμα να είναι διαρκώς σε θέση να εξυπηρετεί αποτελεσματικά επαγγελματίες που κατέχουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες, αλλά και που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και στενούς χρονικούς περιορισμούς στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επαγγελματίες του χώρου οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες με τον μέγιστο βαθμό επιμέλειας. Οποιαδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τον επαγγελματία, συνέπειες που η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης της AIG μπορεί να απαλύνει. 

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική στις προηγμένες χώρες και ζητείται ως αναγκαία ασφάλιση, πλέον, από πάρα πολλές εταιρείες ως ένα δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των συνεργατών τους, είτε αφορά συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε υπεργολάβους, είτε επιχειρήσεις. 

Ακόμη, βλέπουμε πως για την εξάσκηση όλο και περισσότερων επαγγελμάτων υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. 

Στόχος της AIG είναι να προσφέρει λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, μέσω της εξειδικευμένης εμπειρίας διαχείρισης κάθε είδους αποζημίωσης, με υψηλή πάντα τεχνογνωσία. Η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί το «μαξιλάρι ασφαλείας» που χρειάζεται ο επαγγελματίας για να προστατεύεται, όσο περισσότερο μπορεί, απέναντι σε οποιοδήποτε απρόοπτο. 

Η AIG παρέχει στον επαγγελματία τη δυνατότητα να παραμένει θωρακισμένος, προστατεύοντας όλα όσα έχτισε με προσωπικό κόπο και χρόνο, δημιουργώντας προγράμματα για κάθε επαγγελματία, που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ομάδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.