Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός του clawback των φαρμακοβιομηχανιών μέχρι 250 εκατ.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Θ. ΠλεύρηΘ. Σκυλακάκη και Α. Γεωργιάδη καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Το ποσό συμψηφισμού ανέρχεται σε 250.000.000 ευρώ, αφορά τα οικονομικά έτη 20222023 και 2024, και θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των δικαιούχων

β) η ρύθμιση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) έως 31.12.2020.

γ) η καταβολή των ποσών επιστροφής (rebate) από το 2021 και εντεύθεν.

δ) αποκλείεται η καταβολή ενισχύσεων υπέρ επιχειρήσεων κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη καθώς και υπέρ προβληματικών επιχειρήσεων με την έννοια της παρ. 18 του αρ. 2 του ΓΑΚ.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr