ΕΙΑΣ

Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration

Read More »

Το σεμινάριο του ΕΙΑΣ για τη νέα εποχή και το μέλλον των δικτύων πωλήσεων

Οι αναπτυξιακές προοπτικές και το ευρύτερο μέλλον των Δικτύων Πωλήσεων, θα συζητηθούν διεξοδικά και θα προσεγγιστούν από σημαντικούς Επιστήμονες και κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας

Read More »

ΕΙΑΣ: Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων και Κατασκευαστικών Έργων

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμιναρία Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πληροφορίες και Ενημέρωση Η σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων που ακολουθεί , εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος, διευκολύνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις συμπλήρωσης των εβδομήντα πέντε (75) ωρών επανεκπαίδευσής τους, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών, προκειμένου ακολούθως να μπορούν να ανανεώσουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους. Ποιοι διδάσκουν Εισηγήτρια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Τομέως Β ...

Read More »