Παράταση της ισχύος των αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. των οδηγών Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΑΕΕ:

Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, την από 19 Ιουλίου 2021 και με αριθμ. πρωτ. Δ30/Α3/195179 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (συν.1), με θέμα «Παράταση της ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.». Με την Εγκύκλιο αυτή παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης (όλων των κατηγοριών που εμπεριέχονται στο έντυπο της άδειας) και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.:

*με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267 της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση ειδικών και προσωρινών μέτρων λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Ως έναρξη ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. των οποίων η ισχύς παρατείνεται με την εν λόγω Εγκύκλιο τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Φαράντου, Νομικό Σύμβουλο (τηλ.: 210 3334136 – e-mail : mfarantou@eaee.gr).

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση

372918_2021 – 226407 – Εγκύκλιοι