ΤτΕ: Επίσημες ανακοινώσεις για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της ΑΧΑ στην Generali

Σχετική ανακοίνωση όσον αφορά τις τυπικές διαδικασίες μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της AXA Ασφαλιστικής (που είχε μετανομαστεί προσωρινά GENERALI I) ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρεται:

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται κοινή ανακοίνωση των ανωνύμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία  «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς την «GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνεπεία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Α N Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία “GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ηλία Ηλίου και Πυθέου αρ. 35-37, Τ.Κ. 117 43, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000941401000 και ΑΦΜ 094327684, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Παναγιώτη Βασιλόπουλο, Διευθυντή Γενικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ζωής, που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το με αρ. 400/10.06.2021 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο εξής “GENERALI

και

η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία “GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 48, ΤΚ 115 28,  με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000232201000 και ΑΦΜ 094005265, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και την κα Σοφία Μάρκου, Οικονομική Διευθύντρια, που έχουν εξουσιοδοτηθεί  προς τούτο σύμφωνα με το με αρ. 952/10.06.2021 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο εξής “GENERALI I“,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν ότι

Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος το από 10.06.2021 αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, αναφορικά με τη συγχώνευση της GENERALI με την GENERALI I, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016.

Αντικείμενο του ως άνω αιτήματος είναι η παροχή έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, για τη συγχώνευση των ως άνω εταιριών, με απορρόφηση της GENERALI I από την GENERALI και για την κατά το χρόνο νομικής συντέλεσης της συγχώνευσης μεταβίβαση (με καθολική διαδοχή άρθρ. 18 παρ. 2 περ. α’ N. 4601/2019) του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της GENERALI I προς την GENERALI. Το ανωτέρω αίτημα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο από τους ειδικά εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των δύο υπό συγχώνευση εταιριών, GENERALI και GENERALI I. Η ως άνω με συγχώνευση μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της GENERALI I ως απορροφώμενης εταιρίας ισχύει με την επιφύλαξη της έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7β’ του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 καλούμε  κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

Για την GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Παναγιώτης Δημητρίου         Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος          Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων & Ασφαλίσεων Ζωής

Για την GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Παναγιώτης Δημητρίου           Σοφία Μάρκου

Διευθύνων  Σύμβουλος          Οικονομική Διευθύντρια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*