H EAEE για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Με κατεπείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη της, η ΕΑΕΕ παρέχει ενημέρωση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που ορίζονται με νέα ΚΥΑ, τα οποία θα ισχύσουν έως τις 7 Ιουνίου.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 29.05.2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2233/29.5.2021) η με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».

Με το άρθρο 1 της Απόφασης αυτής, επαναπροσδιορίζονται τα υποχρεωτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Εις ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της Απόφασης (βλ. σχετικό Πίνακα περ. 2) είναι τα εξής :

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%.

Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.]

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις προβλέπεται επίσης ότι η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στο άρθρο 1 παρ. 1 της Απόφασης (βλ. σχετικό Πίνακα) καθορίζονται, όπως προαναφέρθηκε, τα υποχρεωτικά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για κάθε άλλο πεδίο δραστηριότητας (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια, μεταφορές, συνέδρια, εκθέσεις, σχολεία κ.λ.π.).

Στο άρθρο 1 παρ. 4 της Απόφασης προβλέπεται επιπλέον ότι πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (βλ. ειδικό Παράρτημα 14 της Απόφασης), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Στο άρθρο 2 της Απόφασης προβλέπονται τα ισχύοντα με την υποχρέωση χρήσης μάσκας και δη ορίζεται ότι υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. Στο άρθρο 3 της Απόφασης καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα νυχτερινής κυκλοφορίας από τις 00.30 έως τις 5.00 σε όλη την Επικράτεια.

Στο άρθρο 4 της Απόφασης προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 1 και 2.

Τέλος στο άρθρο 12 της Απόφασης ορίζεται ότι η εν λόγω Απόφαση ισχύει από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00. Το πλήρες περιεχόμενο των αναφερομένων παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Φαράντου, Νομικό Σύμβουλο (τηλ.: 210 3334136 – email : mfarantou@eaee.gr).’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*