Πως υπολογίζονται οι προσωρινές συντάξεις, τι απαιτείται

Ξεκινά η υποχρεωτική χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως Ταμείου και χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος εκ μέρους του δικαιούχου από τον Μάιο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το εισόδημα τους μετά την έξοδο από τον εργασιακό βίο.

Οι ασφαλισμένοι, με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης στο e-ΕΦΚΑ, θα λαμβάνουν από τον επόμενο κιόλας μήνα και μέχρι τη λήψη της οριστικής τους σύνταξης, την προσωρινή που θα κυμαίνεται από 384 έως και 960 ευρώ – ανάλογα με το παλαιό Ταμείο αντίστοιχα

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”, με την υποβολή της αίτησης ο χρόνος που θα μεσολαβεί για τη χορήγηση της προσωρινής θα είναι ελάχιστον, καθώς οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα ελέγχουν μόνο δύο προϋποθέσεις για την τελική έγκριση. Συγκεκριμένα, την υπάρξη μίνιμουμ 15 ετών ασφάλισης και το όριο ηλικίας.

Πως υπολογίζεται το ύψος της προσωρινής σύνταξης

-Για τους μισθωτούς το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών οποτεδήποτε και αν καταβλήθηκαν δια του 12.

– Για τους αυτοαπασχολούμενους ,τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 , το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκα κατά τους μήνες αυτούς διαιρουμένου δια του 20% και δια του 12.

– Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τη δημοσίευση του νόμου εργασία και δικαιούνται σύνταξη καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα τους αυτή. Για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης και υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το πλαίσιο αυτής , στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί 20 έτη ασφάλισης και μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*