Αυξάνονται ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, πληθαίνουν οι κίνδυνοι για τους ασφαλιστές

Οι μεταφορές βρίσκονται σε σημείο καμπής, με προοπτικές για σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι αισιόδοξες για συνεργασίες που θα μετατρέψουν την ηλεκτρική κινητικότητα (eMobility), σε εμπορική πραγματικότητα.

Η κατά προτεραιότητα μετάβαση των εταιρικών στόλων στην ηλεκτρική κινητικότητα, θα επιταχύνει τα σχέδια εξηλεκτρισμού και απεξάρτησης από τον άνθρακα. Αυτά είναι λίγα από τα σημαντικά συμπεράσματα της τελευταίας έρευνας της ΕΥ. και την Eurelectric, με τίτλο, Accelerating fleet electrification in Europe: When does reinventing the wheel make perfect sense?

Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής

Σύμφωνα με τη μελέτη της EY, στους 11 πρώτους μήνες του 2020, οι πωλήσεις καθαρά ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη ξεπέρασαν το ορόσημο του ενός εκατομμύριου οχημάτων, αντιπροσωπεύοντας το ένα στα δέκα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν. Πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο καμπής για την επίτευξη του στόχου της συμμετοχής ηλεκτρικών οχημάτων (EV) κατά 30%-40% στις συνολικές πωλήσεις έως το 2030, καθιστώντας, επίσης, εφικτή την επίτευξη των στόχων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην Ευρώπη.

Ο ρόλος της ασφάλισης

Σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση έχει και η ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία όχι μόνο προωθεί πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης, αλλά καλείται να καλύψει με αποτελεσματικότητα τους αναδυόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Ειδικότερα, η τηλεματική τεχνολογία, τα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο οχήματα και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα οχήματα αλλάζουν τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων και την τιμολόγηση των παραδοσιακών ασφαλίσεων αυτοκινήτων. Οι προκλήσεις ωστόσο φαντάζουν μεγάλες σε επίπεδο οδικής ασφάλειας: Εφόσον τα μη επανδρωμένα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ίδιους δρόμους που χρησιμοποιούν τα μη αυτόνομα οχήματα, οι πεζοί και οι ποδηλάτες, είναι αναγκαία η επιβολή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και η εναρμόνιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σε επίπεδο Ε.Ε.

Όσον αφορά τα ζητήματα ευθύνης, η μεταβίβαση των καθηκόντων οδήγησης από τους οδηγούς σε αυτόνομες τεχνολογίες απαιτεί την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ευθύνης που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος: ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;

Στον τομέα της ανάληψης κινδύνων, για παράδειγμα, και ενώ πολλές από τις παραδοσιακές παραμέτρους (π.χ. το ιστορικό ζημιών ενός υποψήφιου προς ασφάλιση, η περιοχή του, κτλ.), θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη, νέες παράμετροι, όπως ο κατασκευαστής, το μοντέλο ή τα λογισμικά συστήματα που είναι ενσωματωμένα στο όχημα θα γίνουν επίσης σημαντικές στην αξιολόγηση του κινδύνου.

Κομβικό ερώτημα αποτελεί επίσης η κάλυψη cyber κινδύνων και η προστασία των αυτόνομων οχημάτων. Επίσης, σε επίπεδο υποδομών είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογία και υποδομή. Τέλος, εγείρονται και ηθικά ζητήματα, καθώς τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία επιλογής. Από τα παραπάνω, δηλαδή, προκύπτει το γεγονός ότι οι καλύψεις δεν θα αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο αλλά data και υλικά

Αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση, στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η ασφάλιση στην ανάπτυξη και διασφάλιση των επενδύσεων σε σταθμούς φόρτισης, καθώς ένα συμβόλαιο μπορεί να παρέχει σχεδιασμό σύγχρονων καλύψεων, τόσο της ίδιας της υποδομής όσο και σε επίπεδο αστικής ευθύνης, από πιθανές δυσλειτουργίες του σταθμού που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα, εξοπλισμό ή τον περιβάλλοντα χώρο.

Την ίδια ώρα, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης που σχετίζονται με μπαταρίες υψηλής τάσης θα μπορούσαν να φέρουν σωρεία απαιτήσεων στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων από τους αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση μπαταριών.

Η ανάγκη για επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτρική κινητικότητα

Όπως αναφέρει η EY, η ταχύτητα απεξάρτησης των χωρών από τον άνθρακα θα καθορίσει τα αποτελέσματα για το κλίμα, την υγεία και το περιβάλλον τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εκπομπές άνθρακα από τις μεταφορές αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ θα απαιτηθεί μείωση κατά 65%, ή μέση ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 10%, για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση των εκπομπών κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Η μελέτη σημειώνει ότι για να επιτευχθεί αυτή η φιλοδοξία, είναι απαραίτητη η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού των στόλων οχημάτων επαγγελματικής χρήσης. Για να γίνει αυτό, οι πολιτικοί στόχοι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές ευκαιρίες, γύρω από ένα συνεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ θα χρειαστούν νέα σχήματα χρηματοδότησης για δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές φόρτισης, μια νέα έμφαση για τις αλυσίδες εφοδιασμού, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσω της βελτίωσης των υποδομών και η απρόσκοπτη ψηφιακή σύνδεση οχημάτων και δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ένα ανερχόμενο οικοσύστημα ηλεκτρικής κινητικότητας

Όπως και με άλλους κλάδους που βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού, ένα υποστηρικτικό οικοσύστημα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στον κλάδο των μεταφορών, για να επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα. Μέσα σε αυτό, αναπτύσσονται καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες και προτάσεις προστιθέμενης αξίας για την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας, με στόχο την αποδοχή της από το ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, οι πάροχοι ενέργειας ήδη συνάπτουν συνεργασίες με φορείς εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης και επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεργάζονται με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Η μελέτη εντοπίζει, επίσης, ευκαιρίες εντός του οικοσυστήματος ηλεκτρικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικτύου, των λύσεων τροφοδότησης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, της διαχείρισης επαγγελματικών στόλων, της διαχείρισης οχημάτων και μπαταριών, των λύσεων για το τέλος του κύκλου ζωής των μπαταριών, της χρηματοδότησης και της διαχείρισης δεδομένων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Γιάννης Πιέρρος, Εταίρος της EY Ελλάδος, Επικεφαλής Τομέα Προηγμένης Βιομηχανίας (Υπηρεσίες Διασφάλισης) και Τομέα Αυτοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) της EY Ελλάδας, αναφέρει:

«Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της μετάβασης σε ένα μέλλον απεξαρτημένο από τον άνθρακα, στο πλαίσιο και του Green Deal της EE. Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, καθώς, λόγω του μεγέθους του και της καθημερινής χρήσης των οχημάτων αυτών, τα οφέλη για το περιβάλλον θα είναι σημαντικά, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, είναι κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει να βλέπουμε, έστω και σε πρώιμο στάδιο, στη χώρα μας. Ωστόσο, η ομαλή και γρήγορη μετάβαση, προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών και ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και, κυρίως, των πολιτών».

Βάιος Κρόκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*