Οι μεγάλοι κίνδυνοι του εμβολίου για την φαρμακοβιομηχανία

της Έλενας Ερμείδου

Σειρά σοβαρών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες κατά την παραγωγή, διανομή και αποθήκευση του εμβολίου κατά του Covid19. Ορισμένοι εκ των κινδύνων είναι: η αστική ευθύνη παραγόμενου προϊόντος, η ασφάλιση πιστώσεων, η ασφάλιση παγίων στοιχείων, η ασφάλιση διοικητικού συμβουλίου, η ασφάλιση παραβίασης προσωπικών δεδομένων και παραβίασης λοιπών δεδομένων. 

Μεταξύ των σοβαρών κινδύνων που καλούνται να καλύψουν οι φαρμακοβιομηχανίες συγκαταλέγονται επίσης το πάγωμα της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, οι οφειλές του Δημοσίου, η υψηλή φορολογία, η ανάγκη υψηλών κονδυλίων για κάλυψη προσφυγών, οι κατά καιρούς χαμηλοί προϋπολογισμοί προς τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, κίνδυνοι που καλύπτονται με καλύψεις που παρέχει ο μηχανισμός ασφάλισης πιστώσεων. 

Κρίσιμο ρόλο κατέχει η ασφάλιση αστικής ευθύνης στις φαρμακευτικές, για την κάλυψη της οποίας οι ασφαλιστικές παρέχουν πληθώρα επιλογών. Οι βασικές καλύψεις που παρέχονται από το ασφαλιστήριο μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον λήπτη της ασφάλισης με πρόσθετες πράξεις που ο τελευταίος συνάπτει ή και να επεκταθούν ανάλογα με τη σύμβαση κάλυψης.

Οι κυριότερες καλύψεις ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι:

 • Η Γενική Αστική Ευθύνη, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση σωματικής βλάβης, υλικής ζημίας ή άλλων τυχαίων συμβάντων που προκαλούνται σε τρίτους στο πλαίσιο της δηλωθείσας δραστηριότητας του ασφαλισμένου και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση. Εξαιρεί, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένους κινδύνους, όπως ευθύνη που απορρέει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών που ταξιδεύουν στο νερό και οποιαδήποτε ευθύνη ασφαλίζεται ειδικότερα σε άλλα τμήματα του ασφαλιστηρίου.
 • Η Ευθύνη Προϊόντος, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημία που προκαλείται σε τρίτους και απορρέει από προϊόντα που κατασκευάζονται, πωλούνται, διακινούνται ή διανέμονται από τον ασφαλισμένο και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Νομική Ευθύνη για Κλινικές Δοκιμές σε Ανθρώπους, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου λόγω σωματικής βλάβης τρίτων που απορρέει από κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους που συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις ή οδηγίες και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Αποζημίωση για Κλινικές Δοκιμές σε Ανθρώπους Ανεξαρτήτως Υπαιτιότητας (Αντικειμενική Ευθύνη), που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου να πληρώσει αποζημίωση σε τρίτους για σωματική βλάβη που απορρέει από κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους που συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις ή οδηγίες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποζημίωσης και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Ευθύνη λόγω Λαθών και Παραλείψεων, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημία που προκαλείται σε τρίτους στο πλαίσιο της δηλωθείσας δραστηριότητας του ασφαλισμένου. Επίσης καλύπτει νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση. Μεταξύ άλλων, η ευθύνη του παραγωγού δεν ασφαλίζεται με αυτήν την κάλυψη.
 • Η Οικονομική Ζημία συνεπεία Ευθύνης Προϊόντων, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου για οικονομική ζημία που απορρέει από τα προϊόντα του ασφαλισμένου και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Μόλυνση Προϊόντος, που ασφαλίζει έξοδα και δαπάνες του ασφαλισμένου κατά την ανάκληση, επιθεώρηση, καταστροφή, αντικατάσταση και εκ νέου διανομή μολυσμένων προϊόντων, το απολεσθέν μικτό κέρδος όταν η μόλυνση αυτή προκαλεί πτώση των πωλήσεων και νομικά έξοδα.
 • Η Απόσυρση Προϊόντος κατόπιν Κυβερνητικής Εντολής, που ασφαλίζει έξοδα και δαπάνες του ασφαλισμένου σχετικά με μια ειδική κυβερνητική εντολή για την απόσυρση ή ανάκληση προϊόντων, έξοδα επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έξοδα μεταφοράς, εξέτασης, διαλογής και καταστροφής των προϊόντων και νομικά έξοδα που απορρέουν από απόσυρση ή ανάκληση προϊόντων.
 • Η Κάλυψη Barcode, που ασφαλίζει έξοδα και δαπάνες του ασφαλισμένου για λάθος στην εκτύπωση ή δυσανάγνωστη εκτύπωση του barcode που χρησιμοποιείται στα προϊόντα του και για την πληροφόρηση των λιανοπωλητών, καθώς και για τις οικονομικές συνέπειες της ευθύνης του ασφαλισμένου στους λιανοπωλητές σχετικά με έξοδα και δαπάνες τους σε περίπτωση λάθους στο barcode αποδιδόμενου στον ασφαλισμένο.
 • Η Ευθύνη συνεπεία Λαθών και Παραλείψεων Παραγωγών, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλιστή για τις ζημίες που προκαλούνται από αμελείς πράξεις, λάθη ή παραλείψεις του ασφαλισμένου κατά την κατασκευή των προϊόντων του για τρίτους και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών, που ασφαλίζει την ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών σε περίπτωση παράνομων πράξεων που διαπράττονται από αυτούς υπό αυτές τους τις ιδιότητες και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Ευθύνη συνεπεία Ιατρικής Αμέλειας, που ασφαλίζει την ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση σωματικής βλάβης που απορρέει από επαγγελματική αμέλεια κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση.
 • Η Εργοδοτική Ευθύνη, που ασφαλίζει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου (μέχρι 26 ημερομίσθια και επίσης τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) έναντι του προσωπικού του ασφαλισμένου σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν από ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής μόνο στον βαθμό που αυτή η ευθύνη δεν καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση και τα νομικά έξοδα που απορρέουν από μια αξίωση. Μεταξύ άλλων, η εργοδοτική ευθύνη σε περίπτωση ασθένειας ενός εργαζομένου του ασφαλισμένου δεν ασφαλίζεται από την ασφαλιστική αυτή κάλυψη.

Αόρατοι εισβολείς σημαδεύουν την αλυσίδα ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας

Καθώς οι φαρμακευτικές βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο «μάτι» των cyber κυκλώνων, δεν είναι απλώς καλό, είναι επιτακτικό να έχουν επάρκεια καλύψεων για cyber χτυπήματα. 

Πρόσφατα, σήμανε συναγερμό η IBM, εφιστώντας την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας στο γεγονός ότι χάκερ στοχεύουν να χτυπήσουν τη διαδικασία διανομής του εμβολίου κατά του Covid-19. 

Οι στιγμές, είχε αναφέρει, είναι πολύ κρίσιμες, οι χάκερ στρέφουν τα «όπλα» τους στο περίπλοκο έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας, που αποτελεί τον βασικό «παίκτη» για την επιτυχία του εμβολιασμού του πληθυσμού παγκοσμίως. 

Η παγκόσμια εκστρατεία phising είχε ξεκινήσει, έγραφε η IBM, με απώτερο στόχο των χάκερ το εμβόλιο για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την ψυχρή αλυσίδα εφοδιασμού. Η διασφάλιση της ψυχρής αλυσίδας εφοδιασμού είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διανομή εμβολίων που έχουν αναπτυχθεί από την Pfizer Inc. και την BioNTech SE, επειδή οι λήψεις πρέπει να αποθηκεύονται σε μείον 70 βαθμούς Κελσίου (-94 F) ή και χαμηλότερα για να αποφευχθεί η καταστροφή. 

Το τμήμα ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο της IBM είχε εντοπίσει μια εξειδικευμένη ομάδα χάκερ που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές της ψυχρής αλυσίδας. Οι χάκερ χρησιμοποιούν e-mail και έχουν παγιδεύσει στα «δίχτυα» τους την Haier Biomedical, μια κινεζική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ψυχρής αλυσίδας που ειδικεύεται στη μεταφορά εμβολίων και την αποθήκευση βιολογικών δειγμάτων, αφού πρώτα εξερεύνησαν το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει, τη λειτουργία των ψυκτικών μονάδων και τη διαδικασία τιμολόγησης. Κατά την IBM, όσοι συνέβαλαν στην αποπεράτωση της εκστρατείας αυτής γνώριζαν άριστα τα προϊόντα που διατίθενται στη συγκεκριμένη αλυσίδα εφοδιασμού. 

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν, ωστόσο, στις συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκαν από τους εισβολείς δεν απαντήθηκαν, αλλά προσδιορίστηκε ένας στόχος και ο στόχος αυτός έφερε το όνομα “The European Commission’s Directorate-General for Taxation and Customs Union” (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η διεύθυνση αυτή χειρίζεται φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα σε ολόκληρη την ΕΕ και έχει συμβάλει στον καθορισμό κανόνων για την εισαγωγή εμβολίων. 

Το ποιος βρίσκεται πίσω από την εκστρατεία κατασκοπείας της αλυσίδας εφοδιασμού εμβολίων δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Οι εισβολείς πιθανώς να συνδέονται με χώρες όπως το Ιράν, το Βιετνάμ, τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα, την Κίνα και τη Ρωσία. Οι ομάδες αυτές έχουν κατηγορηθεί για προηγούμενες απόπειρες και για το ότι προσπάθησαν να κλέψουν πληροφορίες σχετικά με τον ιό.

Φθηνότερη χρηματοδότηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων

O μηχανισμός ασφάλισης πιστώσεων μπορεί να βοηθήσει τις φαρμακοβιομηχανίες να αναπτυχθούν χωρίς κινδύνους στην εγχώρια ή τη διεθνή αγορά, αλλά και να έχουν συναλλαγές με ασφάλεια. Λειτουργεί προληπτικά και παρέχει ενδελεχείς πληροφορίες στον πελάτη, αφού μελετά την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων και διενεργεί συχνούς ελέγχους, ενημερώνοντας τις οικονομικές πληροφορίες που συγκεντρώνει για καθεμία από τις επιχειρήσεις που μελετά. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι παρέχει ευκολότερη και φθηνότερη χρηματοδότηση των απαιτήσεων του προμηθευτή από χρηματοπιστωτικούς οίκους, όπως τράπεζες και factoring.

One comment

 1. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε εάν οι ασφαλιστικές εταιρίες – και ποιές – καλύπτουν τα εμβόλια για Covid 19, όπως όλα τα άλλα σε κυκλοφορία φάρμακα και εμβόλια…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*