H Επαγγελματική Ασφάλιση αντικείμενο έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοίνωσαν μια εμβληματική συνεργασία για την προαγωγή του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στην έδρα της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.)πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση εκπροσώπων της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α.),που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στο πεδίο της Επαγγελματικής Ασφάλισης από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστο Νούνη και τον Διευθυντή του Ε.Ε.Κ.Δ. Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας του Πα.Δ.Α. Γαβριήλ Αμίτση.

Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018 και λειτουργεί με την μορφή της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (https://eletea.com.gr/).

  • Αποτελεί το επίσημο θεσμικό όργανο  εκπροσώπησης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο του  Ν. 3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
  • Το Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. (https://sarl.uniwa.gr) είναι ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης, αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Είναι το πρώτο Ερευνητικό Εργαστήριο της χώρας που έχει εντάξει στα θεματικά πεδία του τον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το Μνημόνιο αφορά την προώθηση της συνεργασίας των δύο φορέων, ώστε να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις για την προβολή και ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως του δεύτερου πυλώνα ασφαλιστικής προστασίας. Οι μορφές της συνεργασίας περιλαμβάνουν την υλοποίηση καινοτόμων Μελετητικών και Ερευνητικών Προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την προώθηση επιστημονικών εκδόσεων, τη διοργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, την ανάπτυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την επιστημονική υποστήριξη οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, εργαζομένων και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστος Νούνης δήλωσε:

  • «Η Διοίκηση της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., υπηρετώντας πιστά τις καταστατικές καταβολές της Ένωσης για ανάδειξη και διάδοση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας με φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν τους βασικούς της στόχους. Σήμερα υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με έναν έγκριτο επιστημονικό φορέα, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μας σε ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο για την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων στα πεδία της ανάπτυξης της επαγγελματικής ασφάλισης και της οργάνωσης και λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πιστεύουμε πως η εν λόγω συνεργασία και το πλέγμα των δράσεων που τη συνοδεύουν θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο για τα δύο μέρη, όσο κυρίως για το κοινωνικό σύνολο, εξασφαλίζοντας ιδίως την τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για το καθεστώς και τα πλεονεκτήματα του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης».

Ο Διευθυντής του Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης επισήμανε από την πλευρά του:

  • «H υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, το επίσημο θεσμικό όργανο  εκπροσώπησης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας, σηματοδοτεί έμπρακτα το ενδιαφέρον της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας να συμβάλλει στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για ένα βιώσιμο και ποιοτικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας. Στόχος μας είναι να αναδειχθεί μέσω τεκμηριωμένων ερευνητικών και μελετητικών πρωτοβουλιών, που θα αξιοποιήσουν και τα διεθνή δίκτυα μας, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τις Επαγγελματικές Συντάξεις (European Network for Research on SupplementaryPensions),η προστιθέμενη αξία του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Και τούτο γιατί η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των εθνικών οικονομιών, την ενίσχυση των επενδύσεων και την προσφορά ασφαλών παροχών, ιδίως στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την ισορροπημένη ανάπτυξη των τριών πυλώνων ασφαλιστικής προστασίας».

Πηγή: banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*