Τι θα περιέχουν οι νέες αντασφαλιστικές συμβάσεις

Επιμέλεια-Σύνταξη: Έλενα Ερμείδου

Η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν το χειρότερο τρίμηνο για την παγκόσμια οικονομία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα lockdowns κατέστρεψαν τις οικονομίες παγκοσμίως. Αν και έχει ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη, η συνέχισή της συνδέεται στενά με τον περιορισμό του ιού. 

Στις ΗΠΑ, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές εκτιμήσεις προβλέπουν μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,7% το 2020 και αύξηση κατά 4,5% το 2021. 

Για την ευρωζώνη η Moody’s προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 9,0% το 2020 και αύξηση κατά 6,3% το 2021. Ωστόσο, στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Τα χαμηλά επιτόκια αναμένεται να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τα έσοδα των αντασφαλιστών και εμποδίζοντας την κερδοφορία. 

Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα ανεργίας συμβάλλουν στο να προκληθούν πολιτικές αναταραχές, ενισχύοντας τον κοινωνικό πληθωρισμό. 

Οι απώλειες από την πανδημία

Ο τελικός αντίκτυπος της πανδημίας στον αντασφαλιστικό τομέα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί. Ο ιός παραμένει σε εξέλιξη, όπως και οι απαιτήσεις, επηρεάζοντας πολλές γραμμές επιχειρήσεων και γεωγραφικές περιοχές. 

Η αύξηση της αβεβαιότητας προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά ζητήματα γύρω από αξιώσεις έναντι διακοπής επιχειρησιακών λειτουργιών δεν έχουν ακόμη επιλυθεί και οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάκαμψη παραμένουν. 

Αν και οι απώλειες που συνδέονται με τις διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω ακύρωσης συμβάντων, έχουν συγκεντρωθεί, εκτιμάται ότι όσο περνά ο καιρός ο αντίκτυπος της πανδημίας θα μεγαλώνει, ενώ θα ξεδιπλώνεται η έκταση της οικονομικής ύφεσης. 

Γραμμές παραγωγής, όπως οι επαγγελματικές ευθύνες, τα ιατρικά λάθη, οι αστικές ευθύνες, οι αποζημιώσεις εργαζομένων, οι πιστώσεις, οι εγγυήσεις, θα καταγράψουν απώλειες από τις επιπτώσεις της πανδημίας και της οικονομικής ύφεσης. 

Για τους αντασφαλιστές με μεγάλα χαρτοφυλάκια ζωής και υγείας, οι αξιώσεις θνησιμότητας που προκύπτουν από τον κορωνοϊό θα έχουν ως αποτέλεσμα τις πρόσθετες απώλειες στους ισολογισμούς τους. Αλλά, και πάλι, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το ποσό των τελικών απωλειών. 

Σύμφωνα με τους αντασφαλιστές, οι ισχυρισμοί θνησιμότητας αναφέρονται με σημαντικό χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό των αξιώσεων. Συνεπώς, εκτιμάται πως οι ισχυρισμοί (απαιτήσεις) θνησιμότητας θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες, δεδομένης της καθυστέρησης και της πορείας των λοιμώξεων στις ΗΠΑ. 

Αν και τα ποσοστά δεν αναμένεται να είναι υψηλά, θα μπορούσαν να προσθέσουν πιέσεις σε αντασφαλιστικές που έχουν μεγάλη έκθεση στη Ζωή. 

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα πηγάζει από τα συμβόλαια διακοπής εργασιών

Ίσως ο μεγαλύτερος τομέας αβεβαιότητας πηγάζει από καλύψεις διακοπής επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι περισσότερες πολιτικές συμβολαίων απαιτούν φυσική ζημιά για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αποζημίωσης ενώ περιλαμβάνουν και έναν τυπικό αποκλεισμό ιών, βακτηρίων και μεταδοτικών νόσων. 

Ωστόσο, κατά τους τελευταίους μήνες, έχει καταστεί σαφές ότι οι διατυπώσεις πολιτικής και οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν είναι ομοιόμορφα και συνεπή μεταξύ των εταιρειών και των δικαιοδοσιών. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι αντασφαλιστές και οι ασφαλιστές δέχονται σημαντικές πιέσεις από τις κυβερνήσεις, τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και τους αντισυμβαλλόμενους, για να πληρώσουν αξιώσεις για απώλειες διακοπών επιχειρήσεων. 

Ορισμένοι ασφαλιστές, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη φήμη, επέλεξαν να πραγματοποιήσουν πληρωμές ex gratia, δημιουργώντας πιθανές διαφορές με τους αντασφαλιστές τους σχετικά με το αν η αντασφαλιστική κάλυψη πρέπει να καλύπτει τέτοιες πληρωμές.

 Ο αριθμός των νομικών διαφορών μεταξύ ασφαλιστών και ασφαλισμένων αυξήθηκε ταχύτατα. Στις ΗΠΑ, εκατοντάδες αγωγές έχουν κατατεθεί ζητώντας την κάλυψη έναντι διακοπών επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι διαφορές αυτές θα επιλυθούν με την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων τα επόμενα δύο χρόνια. 

Τι θα περιέχουν οι νέες αντασφαλιστικές συμβάσεις

Οι νέες αντασφαλιστικές πολιτικές θα περιέχουν αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις, με ειδικές εξαιρέσεις για ιούς και για την πανδημία. Η προσπάθεια δημιουργίας ξεκάθαρων διατυπώσεων και ενός ξεκάθαρου λεξιλογίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μετά τις επερχόμενες ανανεώσεις του Ιανουαρίου του 2021.

 Περαιτέρω, και με γνώμονα την εκδήλωση μελλοντικών πανδημιών, αλλά και δεδομένου του ότι οι αντασφαλιστές αδυνατούν να αναλάβουν όλο τον κίνδυνο σε οικονομική βάση, ορισμένοι νομοθέτες και κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει να μελετούν τον επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την αποζημίωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων από συμβάντα διακοπής εργασιών.

Αναδημοσίευση από το Περιοδικό Insurance World (μέρος Ε’)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*