Η απάντηση του Ι. Τσακίρη στους ασφαλιστές για το ΕΣΠΑ

της Ελενας Ερμείδου

Πληθαίνουν και πολλαπλασιάζονται οι φωνές από τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ζητούν να συμπεριληφθούν σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητα και σε ΕΣΠΑ. Πληροί ο κλάδος ωστόσο της προϋποθέσεις για να ενταχθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα;

Με επιστολή της προς το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης, την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος ζήτησε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τις κρατικές επιχορηγήσεις, το οποίο σχετίζεται με τους ΚΑΔ.

Απάντηση προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ζήτημα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα και να  λήξει  για το θέμα αυτό έδωσε ο υφυπουργός Ιωάννης Τσακίρης, κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 93613/09.09.2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ αναφορικά με την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) οριζόντιου Μέτρου για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας για την ενίσχυση επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης κάτω από το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων.

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έδειξε το σύνολο σχεδόν των περιφερειών της χώρας για την έκδοση παρόμοιων προσκλήσεων με αυτήν της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεδομένου ότι η έκδοση πρόσκλησης προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση από την Ε.Ε., ότι η υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2020 και ότι η υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, προχώρησε στην κοινοποίηση στην Ε.Ε. όμοιου Μέτρου με αυτού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας», αναφέρει ο υφυπουργός.

Το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων (19.3.2020/C(2020) 1863 έλαβε παράταση ισχύος μέχρι και την 30.06.2021. Δεδομένου ότι αρκετές περιφέρειες επιθυμούν να διαφοροποιήσουν/διευρύνουν τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση που έχει λάβει την έγκριση της Ε.Ε. θα πρέπει να αποσταλεί συγκεντρωτικά για το σύνολο των περιφερειών τους επιπλέον ΚΑΔ που είναι επιθυμητό να συμπεριληφθούν στις εν λόγω δράσεις.

Στην τροποποίηση της κοινοποίησης, οι Περιφέρειες δύνανται να προσδιορίζουν τους ΚΑΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Η κοινοποίηση στην ΕΕ για τους επιπλέον ΚΑΔ μπορεί να γίνει οριζόντια και όχι για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που οι περιφέρειες επιθυμούν την ενσωμάτωση καταστημάτων δικαιόχρησης ή και άλλων υπό την προϋπόθεση έγκρισής τους από την ΕΕ.

Επειδή οι περισσότερες προσκλήσεις του εν λόγω Μέτρου είναι ήδη σε διαδικασία υποβολών με σύντομες ημερομηνίες λήξης και η τροποποίηση της έγκρισης από την Ε.Ε. θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει

  • ι) να αποσταλούν οι τυχόν επιπρόσθετοι ΚΑΔ άμεσα και
  • ιι) να τροποποιηθούν οι προσκλήσεις των περιφερειών οι οποίες προτίθενται να προσθέσουν ΚΑΔ, για επαρκές χρονικό διάστημα.

Η διεύρυνση της περιόδου επιλεξιμότητας επιχειρήσεων απαιτεί έκδοση νέας πρόσκλησης από την οικεία Περιφέρεια, εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, είτε με το Προσωρινό Πλαίσιο μετά από νέα έγκριση της Ε.Ε., είτε με άλλο καθεστώς καθόσον όπως έχουν σχεδιαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης στην κοινοποιημένη και εγκριθείσα πρόσκληση δεν δύναται να υπάρχει σύγκριση αυτών των επιχειρήσεων με αυτές που έχουν συσταθεί πριν την 01.01.2019.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2019 μπορούν να ωφεληθούν από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως π.χ. το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι οι δράσεις αυτές των περιφερειών δεν δύνανται να χρηματοδοτήσουν το σύνολο των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι. Μέσω συγκριτικής αξιολόγησης εγκρίνονται οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία σε μια σειρά κριτηρίων (και μέχρι του προϋπολογισμού που προβλέπεται στην πρόσκληση κάθε περιφέρειας).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*