12 νέες θέσεις εργασίας στον e-ΕΦΚΑ σε θέσεις ευθύνης – ποιους τομείς αφορά

Προκηρύσσονται δώδεκα νέες θέσεις εργασίας στον e-EΦΚΑ σε θέσεις ευθύνης. Όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών αφορά την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προκήρυξη αφορά σε 12 τομείς τους οποίους μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, των Ανεξάρτητων Αρχών και των ΟΤΑ β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, εκτός της θέσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την οποία το εν λόγω δικαίωμα έχουν υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά πέντε  ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει από τη 19-10-2020 και λήγει 02-11-2020.

δείτε εδώ την ανακοίνωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*