Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής: Πως θα διαθέσει 20 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις σε δικαιούχους

Διευκρινίσεις με τις οποίες περιγράφεται πως το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα μπορεί να διαθέσει αποζημιώσεις 20 εκατ. ευρώ σε ασφαλισμένους Ζωής δίνονται με τελευταία ανακοίνωση, μια εξέλιξη που αφορά την υπόθεση της Ασπις Πρόνοια. Το ποσό αυτό αφορά απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση ή που επιλύθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» («Εγγυητικό») είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανακοινώνεται ότι με το άρθρο 92 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020) προστίθεται (μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3867/2010 9Α 128) παρ. 5α η οποία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την άπαξ προκαταβολή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ή η τυχόν εγερθείσα επιλύθηκε με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

Ως πρόσθετη προϋπόθεση, προκύπτουσα από πρόσφατα επιβεβαιωμένα από ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ορίζεται ότι η προς διανομή περιουσία ανά είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης που αφορά σε κατά νόμο κλάδους ζωής υπολείπεται τουλάχιστον κατά 50% της συνολικής, αντίστοιχα ανά είδος και κλάδους, απαίτησης των δικαιούχων.

Επιπλέον ορίζεται ότι, εντός τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου, τα όργανα της εκκαθάρισης θα κοινοποιήσουν στο Εγγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής τα προβλεπόμενα στοιχεία και το τελευταίο θα λάβει, όπως προβλέπεται, σχετική απόφαση για τη διάθεση του ποσού σε ειδικό ελεύθερο λογαριασμό της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η καθ΄ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική κατανομή εκ μέρους του της ανωτέρω προκαταβολής με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου.

Τέλος την παρούσα χρονική στιγμή και μέχρι διαβιβάσεως, εντός του προβλεπόμενου τετραμήνου, των παραπάνω στοιχείων στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής αρμόδιος για την πρόοδο της διαδικασίας είναι αποκλειστικά ο εκκαθαριστής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*