MyData: Χρόνος, εξαιρέσεις και πεδίο εφαρμογής για τη διαβίβαση δεδομένων

Με εγκύκλιό της η ΕΑΕΕ ενημερώνει τα μέλη της ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β’-2470/22.6.2020) η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 1138/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών, κου Βεσυρόπουλου, με την οποία καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα προς διαβίβαση δεδομένα, ο χρόνος και οι επιμέρους υποχρεώσεις των οντοτήτων ως προς τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013.

Το πλήρες αντίγραφο του ΦΕΚ επισυνάπτεται στο παρόν.

Ως εισαγωγικό σχόλιο αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ε.Α.Ε.Ε. έχει πραγματοποιήσει μέσω της ειδικής Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων σειρά επαφών με το αρμόδιο επιτελείο της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αναδειχθούν οι οργανωτικές πτυχές του ασφαλιστικού τομέα και η ανάγκη εξειδικευμένης προσέγγισης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός του ασφαλιστικού κυκλώματος. Για το λόγο αυτό, όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, η Α.Α.Δ.Ε. έχει δεσμευθεί επί της αρχής για την διοργάνωση συνάντησης ηλεκτρονικής, δεδομένων των ιδιαίτερων περιστάσεων λόγω COVID-19, η οποία θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση των εταιριών –μελών για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για τις λεπτομέρειες της εν λόγω συνάντησης θα ενημερωθείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τις διατάξεις της απόφασης, επισημαίνονται ενδεικτικά οι εξής

ΑΡΘΡΟ 2:

Με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, εγγραφών, αρχείων και βιβλίων, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες εξαντλούνται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και σε φορείς του Δημοσίου, υπό τον όρο ότι δεν διενεργούν πράξεις υποκείμενες σε ΦΠΑ.

Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται κανονικά στο πεδίο εφαρμογής της νέας απόφασης και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η Ε.Α.Ε.Ε. είχε επιδιώξει την εξαίρεση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, προτάσσοντας το γεγονός ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ιδιάζουσας μορφής, μη υποκείμενη στο καθεστώς του ΦΠΑ.

Τα προς διαβίβαση δεδομένα είναι εκείνα τα οποία διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε
φορολογικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 3:

Το ως άνω άρθρο καθορίζει τα δεδομένα που θα πρέπει να διαβιβάζονται, προβλέποντας ειδικότερα την τυποποίηση των σχετικών παραστατικών, τα οποία θα περιέχουν τα απαιτούμενα δεδομένα με βάση το Παράρτημα που προσαρτάται στην απόφαση (βλ. ενδεικτικά Στήλη 29 σχετικά με το φόρο ασφαλίστρων).

ΑΡΘΡΟ 4:
Στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα δεδομένα που προσδιορίζονται από το άρθρο 3, διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA, υπό τη μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών/ υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση), τα προβλεπόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο τον λήπτη.Σε αυτή την κατηγορία στοιχείων φαίνεται να εμπίπτουν οι εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις αμοιβές που καταβάλλουν στους συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Περαιτέρω, η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται κατά την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, μέσωτων ακόλουθων τρόπων:
(α) μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
(β) μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες
οντότητες και διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ μέσω διεπαφής

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο

363909_2020 – 222064 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*