Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζημιών της υπό εκκαθάριση «Ευρωπαϊκή Πρόνοια»

Ανακοινώθηκε η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα), καθώς και η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 248 παρ. 8 του νόμου 4364/2016, αναρτήθηκαν την 24/6/2020 στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής (https://liquidationportfolios.bankofgreece.gr/epi) η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα) και η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», οι οποίες έχουν συνταχθεί με επιμέλεια και ευθύνη της ίδιας της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους με βάση τα καθορισμένα σε αυτήν κριτήρια αναζήτησης.

Αντιρρήσεις κατά των ανωτέρω καταστάσεων ασκούνται με ανακοπή κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 248 παρ. 8 του νόμου 4364/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαίτησης από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» (Παπαστράτου 51 – 53 & Δερβενακίων, Πειραιάς, ΤΚ 18545 – 3ος όροφος) στο τηλέφωνο 210-8102200 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epiekka@gmail.com  και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*