Επιστολή ΕΕΑΕ: Εκπαίδευση στη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Με επιστολή της προς τα μέλη της η ΕΕΑΕ ενημερώνει σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση για τη διανομή ασφαλιστικών-αντασφαλιστικών προϊόντων, με αφορμή την σχετική απόφαση της ΤτΕ για αντικατάσταση της απόφασης 45/21.11.13 που ίσχυε.

Αναλυτικά:

Κατά την συνεδρίαση τής 29/04/2020 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε αντικατάσταση της απόφασης 45/21.11.13 που ίσχυε σχετικά με τους τομείς  επανεκπαίδευσης διαμεσολαβούντων και η νέα διάταξη θα τεθεί σε ισχύ από  1/1/2021.

Σύμφωνα με τον νόμο 4583/18 η επαγγελματική εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις  επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που προβλέπονται στο παράρτημα  ΧΙΙΙ του νόμου.

Ήδη με την απόφαση αυτή της ΤτΕ οι τομείς εκπαίδευσης περιορίζονται σε  δύο διακριτούς μεταξύ τους, ως εξής :

Τομέας Α’ : Προϊόντα-προϊοντική εκπαίδευση

Τομέας Β ́: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.

Κατά συνέπεια αναδιαρθρώνεται η εξεταστέα ύλη και περιορίζονται από τρεις σε δύο οι τομείς εκπαίδευσης. Διατηρούνται οι 15 ώρες ετήσιας επανεκπαίδευσης. Βασική επιλογή της ΤτΕ είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων για  όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην διανομή προϊόντων, δηλ. Πράκτορες,

Συντονιστές, Μεσίτες, όργανα διοίκησης επιχειρήσεων διαμεσολάβησης, υπαλλήλους αυτών, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πιστοποίηση της παρακολούθησης θα βεβαιώνεται με επιτυχές τέστ κατανόησης.

Παράλληλα εισάγεται διάταξη η οποία δίνει διευκρίνιση και λύση σε ένα  πρόβλημα που δημιουργήθηκε συχνά κατά το παρελθόν, ορίζοντας ότι σε  περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει το πιστοποιητικό της ΠΕΕ  153/2/2019 αλλά δεν εγγραφεί στο Μητρώο κατά τον ίδιο χρόνο, τότε για την εγγραφή του σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το πιστοποιητικό που έχει λάβει και τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης που απέκτησε μέχρι τον χρόνο της εγγραφής.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται στον επίσημο ισότοπο της ΤτΕ.

https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/ΠΕΕ_169_1_2942020_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*