Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων: 7 στα 10 συμβόλαια κατέχουν τα ανεξάρτητα δίκτυα

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ανεξάρτητα δίκτυα όσον αφορά την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στις ασφαλίσεις πληρωμάτων κάθως κάτεχουν στην αγορά το 71,4%. Οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας εμφανίζονται με ποσοστό 57,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ενώ οι μεσίτες  κατέχουν το 13,6%.

Ειδικότερα, η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (20,1% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Από την άλλη πλευρά, υπενθυμίζεται πως διπλασιάστηκαν οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2019.

Ειδικότερα, συνολικά 1.013 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2019 (1.015 αντίστοιχα το 2018), σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων έτους 2019. Δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις οποίες πληρώθηκαν 1,1 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,55 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν 0,7 εκατ. € και 1,5 εκατ. €.

Βάιος Κρόκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*