ΕΦΚΑ: Μέχρι την 1/6 η υποβολή ΑΠΔ για υπαλλήλους τέως ΤΑΥΤΕΚΩ

Οδηγίες σχετικά με την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, περιλαμβάνει σχετικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. Σημειώνεται πως η υποβολή ΑΠΔ για υπαλλήλους τέως ΤΑΥΤΕΚΩ πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Ιουνίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η με αριθμ.11/20-03-2020 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο e – Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες σχετικές με την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 & 2 του Ν. 4225/2014 (Φ.Ε.Κ. 2/7.1.2014 τ.΄Α΄) και της με αριθμ. Φ80000/3476/116/14 02-2014 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/10-03-2014), η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω αναφερθέντος Νόμου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία «η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), των επιχειρήσεων που υπάγονται στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., θα πραγματοποιηθεί, για τη μισθολογική περίοδο μηνός 02/2020, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, κατά τα γνωστά και στις οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες υποβολής. Η απεικόνιση της ασφάλισης στους κλάδους και στους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου, παράλληλα με την υποβολή της Κανονικής (01), της συγκεκριμένης μισθολογικής περιόδου.»

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων από 02/2020 και εντεύθεν, διευκρινίζοντας ότι:

Η υποβολή όλων των κλάδων ασφάλισης και των αντίστοιχων στους Τομείς ασφάλισης τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01) Α.Π.Δ..

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, από τις υπόχρεες επιχειρήσεις υποβολής Α.Π.Δ. κλάδων και τομέων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες έχουν ήδη υποβάλλει Α.Π.Δ. Κανονικές (01) για τις μισθολογικές περιόδους 2/2020 και 3/2020, προκειμένου να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες, απαραίτητες για την ορθή υποβολή Α.Π.Δ. κλάδου Σύνταξης και κλάδων και τομέων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας με τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων (Επωνυμία, Α.Μ.Ε., Α.Φ.Μ., μισθολογική περίοδος, υπεύθυνος επικοινωνίας & τηλέφωνο επικοινωνίας) θα υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη δ/νση : tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση όλων των υπόχρεων αποδεκτών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα με αρ. 74909/16.04.2020 & 80430/30.04.2020 Γενικά Έγγραφα e – Ε.Φ.Κ.Α., Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ., μέχρι 01/06/2020, μισθολογικής περιόδου 02/2020 & 03/2020 αντίστοιχα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*