Ρύθμιση για την ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών υφυπουργών, μετακλητών υπαλλήλων

Ένας ενιαίος κανόνας εισάγεται με σχετική διάταξη του Υπουργείου Εργασίας σε ότι αφορά το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που είναι εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων. Έτσι, επιλύονται τα προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά κύριο λόγο αναφορικά με την ασφάλιση των μετακλητών υπαλλήλων και τη διαφορετική αντιμετώπισή τους ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)

Ειδικότερα, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, καθώς και οι διοριζόμενοι σε οιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους.

Δείτε αναλυτικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναλυτικά

Δημοσιεύθηκε η με Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.16159/442/8.5.2020 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 23 του ν. 4670/2020».

Με το άρθρο 23 του ν. 4670/2020, προστίθεται άρθρο 5Α στο ν. 4387/2016. Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων.

Με τις ρυθμίσεις του νέου άρθρου 5Α επιλύονται τα προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά κύριο λόγο αναφορικά με την ασφάλιση των μετακλητών υπαλλήλων και τη διαφορετική αντιμετώπισή τους ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).

Ειδικότερα, με την ανωτέρω διάταξη, αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο και εισάγεται ενιαίος κανόνας σε ότι αφορά το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που είναι εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων, όπως οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων και Περιφερειών, οι συνεργάτες σε ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, συνεργάτες Δημάρχων και Περιφερειαρχών, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που τους διέπει.

Οι ασφαλιστικές εισφορές τους για τους κλάδους, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, είναι οι ακόλουθες:

i) για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου σε ποσοστό 6,67% και εισφορά εργοδότη ποσοστού 13,33%, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

ii) για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά για παροχές σε χρήμα και είδος ποσοστού 7,10% επιμεριζόμενη σε ποσοστό 2,55% που βαρύνει τον ασφαλισμένο και ποσοστό 4,55% που βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρ. 41 του 4387/2016, όπως ισχύει.

iii) για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά μισθωτών ασφαλισμένων πριν ή μετά την 1.01.1993, όπως έχει διαμορφωθεί από 1.06.2019 έως και 31.05.2022 ποσοστού 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 2 για τους έμμισθους δικηγόρους του αρ. 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018 και από 1.01.2020 και εφεξής, με το αρ. 45 του ν. 4670/2020. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31.12.2015.

iv) για εφάπαξ παροχή μηνιαία εισφορά μισθωτού ασφαλισμένου, όπως είχε διαμορφωθεί για το χρονικό διάστημα από 1.07.2019 έως και 31.12.2019 από τις διατάξεις της παραγρἀφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 και από 1.01.2020 και εφεξής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020.

Ειδικά για τους μισθωτούς μηχανικούς, υγειονομικούς και τους έμμισθους δικηγόρους και για το διάστημα από 1.07.2019 έως και 31.12.2019, η μηνιαία εισφορά για εφάπαξ παροχή υπολογίζεται επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού βἀσει των οριζόμενων στις διατάξεις της παραγρἀφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 5 του ν. 4578/2018. Από 1.01.2020, οι εν λόγω ασφαλισμένοι καταβάλουν ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς βάσει του πίνακα της παραγράφου 3γ του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 και των αναφερόμενων περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του ν. 4670/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*