Ενας άγνωστος προστίθενται στην εξίσωση Solvency II

της Ελενας Ερμείδου

Δισεπίλυτη εξίσωση μοιάζει για την ώρα η Solvency II για τις ασφαλιστικές. Το σοκ του κορωνοϊού επιδρά στους δείκτες Solvency II των ασφαλιστικών, ανάλογα με την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Ευάλωτα σημείωνει σε μελέτη της η Moody’s τα unit linked σε περιόδους οικονομικής μεταβλητότας.

Πριν την κρίση του κορωνοϊού η Moody’s είχε αλλάξει τις προοπτικές του κλάδου των ασφαλειών σε αρνητικές από σταθερές, αξιολογώντας τα επίπεδα κερδοφορίας και τις πιέσεις στην φερεγγυότητα εν μέσω χαμηλών αρνητικών επιτοκίων, της μακροοικονομικής αβεβαιότητας  που κυριαρχεί στο περιβάλλον και της άνοδου των κινδύνων από τους συντελεστές  περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης (ESG).

Τα χαμηλά  επιτόκια απομειώνουν τους δείκτες Solvency II

Τα επίπεδα των επιτοκίων θα παραμείνουν χαμηλά, έγραφε η Moody’s πολύ παραπάνω από ότι αναμένεται, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν πέσει περισσότερο και από τα επίπεδα του 2019. Το αποτέλεσμα αυτό θα συνυπολογιστεί στην έκδοση των δεικτών φερεγγυότητας και κερδοφορίας τόσο των ασφαλιστών ζωής, όσο και περιουσίας και ατυχημάτων, κινητοποιώντας τους (δύο κλάδους) να πάρουν περισσότερους κινδύνους.

Η Moodys αποτυπώνει ακριβώς την καθοδική πορεία των δεικτών Solvency II για το 2019, λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Συνέπεια αυτών, οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές έγραφε η Moody’s θα υποδεχτούν το 2020 με χαμηλότερους δείκτες φερεγγυότητας, περιορίζοντας την ικανότητα τους να απορροφήσουν καταστάσεις σοκ.

Τα χαμηλά επιτόκια θα διαβρώσουν την κερδοφορία των εταιρειών καθώς το εισόδημα από επενδύσεις, επανεπενδύοντας  στα χαμηλά επιτόκια πέφτει. Τούτων δοθέντων ο οίκος αξιολόγησης ανέμενε πτώση στις αποδόσεις επενδύσεων 15-40 μονάδες βάσης για τους ασφαλιστές περιουσίας και ατυχημάτων, και για τους ασφαλιστές ζωής 10-30 μονάδες βάσης για το 2020.

Η πτώση των αποδόσεων θα είναι πιο ‘ηχηρή’ στα αποτελέσματα κερδοφορίας των ασφαλιστών περιουσίας και ατυχημάτων με δεδομένο τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 50% της κερδοφορίας του κλάδου P&C προέρχεται από τις επενδύσεις.  Το ποσοστό αυτό θα συρρικνωθεί κατά 3% με 8% μονάδες το 2020, αν δεν συμβεί κάτι άλλο. Τα χαμηλά επιτόκια θα επηρεάσουν επίσης την κερδοφορία του κλάδου μέσω της διακράτησης υψηλότερων αποθεμάτων.

Ηπιότερος θα είναι ο αντίκτυπος στην κερδοφορία των ασφαλιστών ζωής μια και ο κλάδος μεταβιβάζει το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης στους συμβασιούχους Ωστόσο, η ικανότητα να μοιραστούν τις χαμηλότερες αποδόσεις με τους πελάτες περιορίζεται καθώς οι αποδόσεις των επενδύσεων πλησιάζει τα εγγυημένα επιτόκια, κυρίως στην Γερμανία.

Επίσης τα χαμηλότερα επιτόκια ασκούν πιέσεις στους ασφαλιστές ζωής να πάρουν περισσότερο ρίσκο. Η Moody’s τόνιζε πως ανέμενε ο κλάδος να συνεχίσει να επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος χαμηλότερης πιστοληπτικής ικανότητας και να επενδύει περισσότερο σε ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι τοποθετήσεις σε ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία καταλαμβάνουν το 15% στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ζωής, οι τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους αυξήθηκαν 1% και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί.

Η αβεβαιότητα στα μακροοικονικά γεννά επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κινδύνους 

Η αύξηση των πωλήσεων των unit-linked ή των προϊόντων ευέλικτων εγγυήσεων παραμένει στο επίκεντρο του κλάδου ζωής. Ωστόσο η μετατόπιση σε αυτήν την επενδυτική κατηγορία εγκυμονεί κινδύνους που προέρχονται από την μεταβλητότητα της αγοράς και από την επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας

Τέλος, ο αυξημένος μακροοικονομικός κίνδυνος αυξάνει την πιθανότητα κάποιου έντονου οικονομικού σοκ το οποίο μπορεί να επιδράσει στα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου.

Συνολικά ο κλάδος έχει την δυναμική να απορροφήσει σοκ (με μέσο όρο Solvency II 200% στα τέλη του 2018), ωστόσο ο αντίκτυπος από ένα ισχυρό σοκ διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα κεφαλαίων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Οι υποβαθμίσεις χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος θα επιδράσει στους δείκτες φερεγγυότητας και στη ικανότητα του κλάδου στην κατανομή κινδύνων με τους ασφαλισμένους.

Αυτά πριν την επέλαση του σοκ του κορωνοϊού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*