Πρακτικός οδηγός για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από το ΕΕΑ

Ένα χρηστικότατο κείμενο “οδηγιών” , χρήσιμο στην επαγγελματική καθημερινότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το οποίο πληροφορεί, καταγράφει και αναλύει όλα τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δημιούργησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το δημοσιοποιεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και ευρύτερα στον κλάδο.

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο με μεγάλο εύρος κωδικοποιημένων πληροφοριών σε φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, και άλλα θέματα το οποίο επιμελήθηκε η νομική συνεργάτης του Ε.Ε.Α. κ. Σουζάνα Κλημεντίδη προσδιορίζοντας, απλοποιώντας και εξηγώντας ταυτόχρονα και καθετί που εξαγγέλθηκε, θεσμοθετήθηκε έως 22 Απριλίου και απευθύνεται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Το περιεχόμενό του διαμορφώθηκε και από τα εκατοντάδες ερωτήματα που κατατέθηκαν στο Ε.Ε.Α. και συνεχίζουν να έρχονται καθημερινά στη διεύθυνση eidikoi@eea.gr και αποτελούν συνήθεις απορίες οπότε και οι απαντήσεις τους συγκεντρωμένες στον ¨Οδηγό¨ διευκολύνουν την άσκηση του επαγγέλματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Υπηρεσίες Ασφάλισης (ΚΑΔ 66.22)

Ενημερωμένος έως 22.04.2020 Επιμέλεια: Σουζάνα Κλημεντίδη, Νομικός Συνεργάτης ΕΕΑ

Α] Για όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο ΠΛΑΙΣΙΟ «2», όπως εν προκειμένω οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες «Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», ισχύουν τα κάτωθι:

 αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/04/2020.

 έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

[→ εξαιρούνται: α) οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και

page1image627725440 page1image627725776page1image627726416 page1image627726752 page1image627727472 page1image627728336

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

page1image627732928 page1image627733264 page1image627733536 page1image627733808

Β] δραστηριότητες «ασφάλισης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», ισχύουν τα κάτωθι:

Για όσους ελεύθερους επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενους ασκούν

page1image627746000

 αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020 και την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο 2020, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

page1image628685520

1

 •   αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο 2020, σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου έως 10/04/2020. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως 30/06/2020 και πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.
 •   μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.→ Αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα, χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων που εμπίπτουν στον ΚΑΔ 66.22 (σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων).

page2image623286464 page2image623286672 page2image623395008 page2image623395216 page2image623137616 page2image623137888page2image623393584 page2image623393856 page2image623419456page2image610593008 page2image610593216 page2image622117696 page2image621806048

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

page2image622125392

Πρόκειται για μέτρο αναστολής των προθεσμιών εμφάνισης, λήξης και πληρωμής όσων επιταγών (και λοιπών αξιογράφων) έχουν διαβιβαστεί/γνωστοποιηθεί στις Τράπεζες έως 13.04.2020 (μεσάνυχτα), μέσω της ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

page2image622466096 page2image623448304 page2image623448576

2

 Έως τις 13.04.2020, δεν είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων. Ως εκ τούτου, το χρονικό διάστημα από 04.04.2020 έως και 13.04.2020, δε λαμβάνεται υπόψη για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων.

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ:
από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, τα αξιόγραφα με ημερομηνία λήξης από 1η Ιουνίου κι έπειτα, θα πληρώνονται κανονικά.

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ:
διάστημα εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
1η: Επιχειρήσεις που παρέλειψαν να διαβιβάσουν εμπρόθεσμα αξιόγραφα,
2η: Όσοι υπόχρεοι προς πληρωμή και δικαιούχοι συμφωνήσουν μεταξύ τους για την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου (από τον υπόχρεο στον δικαιούχο) εμπρόθεσμα, δηλαδή στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, (σε περίπτωση επιταγής απαιτείται επικοινωνία με την πληρώτρια Τράπεζα).

 Μεταχρονολογημένες επιταγές: Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αποπληρωμή των μεταχρονολογημένων επιταγών, θα υπάρξει πρόβλεψη, ώστε στο κεφάλαιο κίνησης που θα ληφθεί από τις επιχειρήσεις, με βάση το προσωρινό πλαίσιο εγγυοδοσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή, να πληρώνονται άμεσα και κατά προτεραιότητα οι επιταγές που έχουν ανασταλεί.

Μέχρι σήμερα δεν καθίσταται σαφές εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις τυγχάνουν παράλληλα οπισθόγραφοι, δικαιούνται την αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών εμφάνισης, λήξης και πληρωμής των αξιογράφων. Κατόπιν σχετικού αιτήματος προς παροχή διευκρινήσεων, αναμένεται η υπαγωγή στο ανωτέρω προστατευτικό καθεστώς και όσων επιχειρήσεων έλκουν υποχρέωση από το αξιόγραφο δυνάμει οπισθογραφήσεως. Αξίζει να επισημανθεί ότι, βάσει σχετικής εγκυκλίου της ΕΣΣΕ, «για να ισχύσει η αναστολή, οι επιταγές πρέπει να κατατεθούν,

page3image622761344 page3image622761616 page3image622761888 page3image622762288 page3image622764256

3

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τειρεσία, από τον εκδότη, τον κομιστή ή τους οπισθογράφους, μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της ΠΝΠ (30 Μαρτίου 2020) ή –για τους ΚΑΔ που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στους δικαιούχους- μέσα σε 6 ημέρες από την ένταξή τους».

Πρόκειται για έκτακτη οικονομική ενίσχυση με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€, που καταβάλλεται δίχως κρατήσεις, αυτούσια και εφάπαξ στους δικαιούχους. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη, δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή και καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

page4image621501872 page4image621502528 page4image621502800 page4image621503392 page4image621504256

– – –

Ελεύθεροι επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενοι
Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., εκτός των Α.Ε. → καταβάλλεται μία

και μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, κι όχι σε κάθε εταίρο ατομικά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, προϋπόθεση είναι (α) να μην απασχολούν εργαζομένους (δηλ. χωρίς προσωπικό) ή να απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους και (β) να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Ωστόσο, ειδικά για το κλάδο των διαμεσολαβητών ασφάλισης ,οι οποίοι και απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ , προβλέπεται κανονικά η δυνατότητα υποβολής της σχετικής δήλωσης δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ παρότι δεν υποβάλουν χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Η περίοδος καταχώρησης δε, ξεκίνησε ήδη από την 16η Απριλίου 2020.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (800 ΕΥΡΩ)

page4image621153040 page4image621153312 page4image621153840 page4image621480256page4image621154560 page4image621154832

 ΠΡΟΣΟΧΗ: με νεώτερη παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και

page4image620843376

4

I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα.

page5image622614560 page5image622615152 page5image622615424 page5image622615664 page5image622610992

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

page5image622594864

! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌ ΜΈΤΡΟ, ΥΠΆΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΌΣΟΙ ΑΣΚΟΎΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ, ΚΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ / ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΟΙ.

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 •   Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων.
 •   Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
 •   Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την 30η Μαρτίου 2020.
 •   Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον, είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
 •   Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι 5ετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 •   Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, δηλαδή μετά την 21.04.2020. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

page5image621632992 page5image610082272page5image621643120 page5image621318000

5

Οι μικρές και μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, παράλληλα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους, εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.

page6image622434320 page6image622415408 page6image622415616

Σημειώνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση, δρομολογείται η τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

α) οι επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 ή να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, αλλά ν’ αντιμετώπισαν προβλήματα ή να κατέστησαν λόγω του κορωνοϊού και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση,

β) οι επιχειρήσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις deminimis (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

γ) οι επιχειρήσεις να μην είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

 ΠΡΟΣΟΧΗ: «Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

page6image622127184

(α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα

6

επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.

(β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης

επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

(γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,
(δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης

(ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA iterest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Τα αιτήματα υποβάλλονται διαδικτυακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (www.aade.gr/mybusinesssupport). Η πλατφόρμα συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Α.Φ.Μ. κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή TAXISnet της ΑΑΔΕ.

page7image699570832

7

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
(α) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

 •   απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:
  1) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  2) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
  3) τα ακαθάριστα έσοδα Α ́ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,
 •   διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,
  1) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  2) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019,
  3) τα ακαθάριστα έσοδα Α ́ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν:

 τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

page8image627923632 page8image627923904 page8image627924432

8

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα έως την 21.4.2020.

! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Α] ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 •   ΚΑΔ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ:
  ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
 •   ΠΟΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
  μέρος ή το σύνολο του προσωπικού, αφού μπορεί να επιβάλλεται από τον εργοδότη σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων κάθε φορά.
 •   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ:
  συνεχόμενο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
 •   ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ:
  από 21.03.2020 μέχρι και 20.04.2020, με δυνατότητα παράτασης με υπουργική απόφαση.
 •   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
  υποβολή σχετικής δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» (https://eservices.yeka.gr/), αναφορικά με τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβαση εργασίας.
 •   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ:

page9image700491776 page9image700492048 page9image700492640 page9image700492912 page9image700493632 page9image700493968

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

page9image700496128 page9image700496912 page9image700497120page9image700497712 page9image700497984page9image700498256 page9image700498592 page9image700498864 page9image700499136

9

από 24.03.2020 έως 20.04.2020.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: από 21.04.2020 έως και 23.04.2020.

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • –  αναστολή της υποχρέωσης των εργαζομένων να παρέχουν εργασία για διάστημα 45ημερολογιακών ημερών,
 • –  αναστολή της υποχρέωσης εργοδοτών να καταβάλουν τους μισθούς,
 • –  θεμελίωση δικαιώματος εργαζομένου στη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€για 45 ημέρες) κατόπιν αιτήσεως στην ιστοσελίδα https://supportemployees.yeka.gr,
 • –  πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό [ΑΛΛΑ: οι εργοδότες εξακολουθούν να υποχρεούνται να υποβάλλουντις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)] ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
  εφόσον δεν έχουν λήξει μέχρι την 21.03.2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή, ενώ μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 •   Η αναστολή συμβάσεων εργασίας, δεν είναι εργοδοτική υποχρέωση, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, αλλά ανήκει στη διακριτική ευχέρεια αυτών.
 •   Για όσους εργαζομένους δεν τίθενται σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν κανονικά τους μισθούς τους (και την ασφαλιστική κάλυψη αυτών).Επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν εξ ελευθεριότητας στους εργαζόμενούς τους, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής και δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€, επιπλέον ποσό (μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους), για το οποίο υποβάλλεται ΑΠΔ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, αφαιρούνται από την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, κι άρα επιβαρύνουν τον εργοδότη.

page10image698542432 page10image698542704 page10image698542976 page10image698543312 page10image698543584 page10image698543856 page10image698544128

10

 Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εργασίας, για τους εργοδότες που, παρά την αναστολή συμβάσεων εργασίας, εξακολουθούν να απασχολούν (παρανόμως) τους εργαζομένους τους, αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα αφορά στην επιβολή προστίμου ύψους 1.200 ευρώ για τον κάθε παρανόμως απασχολούμενο εργαζόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, στις εξής μόνο περιπτώσεις: (α) κατόπιν επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για λόγους δημοσίους συμφέροντος, προκειμένου για την αντιμετώπιση έκτακτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών, (β) με απόφαση επιχειρήσεων-εργοδοτών για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες αυτών.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτών των αναγκών. Πρόκειται για κανονικό χρόνο εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις- εργοδότες, με αποτέλεσμα να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Β] ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους, εφόσον κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, είναι άκυρες.

page11image698724304 page11image698724576 page11image698724848 page11image698725120 page11image698725456 page11image698725728page11image698726000 page11image698726336 page11image698726672

11

 •   Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας που έλαβαν χώρα μέχρι και τις 20.03.2020, είναι καταρχήν έγκυρες.
 •   Η απαγόρευση αυτή διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής συμβάσεων εργασίας, δηλαδή για 45 ημερολογιακές ημέρες. [ΑΛΛΑ: πρακτικά η δέσμευση μη απόλυσης ισχύει συνολικά για (45+45=) 90 ημέρες, αφού προκειμένου να ενταχθούν στα ευνοϊκά πακέτα ρευστότητας και αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζομένους 45 ημέρες μετά το τέλος της αναστολής των συμβάσεών τους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020. Σημειωτέον ότι, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής].
 •   Επιχειρήσεις-εργοδότες που επιλέγουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, δεν απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελίες ενεργών συμβάσεων εργασίας, οπότε τυχόν απολύσεις δεν θα είναι άκυρες. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, ισχύει η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί -πριν τη λήξη της- για σπουδαίο λόγο. Ως “σπουδαίος λόγος” θεωρούνται γεγονότα στη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η εξακολούθησή της σύμφωνα με την καλή πίστη (όπως ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά και άλλα περιστατικά που κατ ́ αντικειμενική κρίση καθιστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση μη ανεκτή για τον εργοδότη την παραπέρα συνέχιση της συμβάσεως).

page12image628027136 page12image628029168 page12image628029376page12image628029584 page12image628018448

12

ΑΛΛΑ: εάν ο εργοδότης καταγγείλει μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της, τότε δεν θα μπορεί να ενταχθεί στα ευνοϊκά πακέτα ρευστότητας και αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Γ] ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 •   ΠΟΙΟΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:
  οι εργαζόμενοι γονείς, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολικές μονάδες έως και την τάξη της Γ ́ Γυμνασίου, καθώς και γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως 4 ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
 •   ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  όλο το χρονικό διάστημα, που διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.
 •   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
  η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να ληφθεί έως τις 24.04.2020.
 •   ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ:
  για κάθε 4 ημέρες απουσίας, οι 3 ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές, ενώ η 1 ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Οι 3 μέρες της άδειας ειδικού σκοπού [η 4η, ως κανονική άδεια, πληρώνεται από τον εργοδότη βάσει του καταβαλλόμενου μισθού], καλύπτονται κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από το κράτος (→ εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου 2020).
 •   ΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ:
  σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπόλοιπο κανονικής άδειας, τότε δεν μπορεί να γίνει χρήση της ειδικής άδειας.
 •   ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

page13image701638688 page13image701639952 page13image701640352 page13image701640624

13

1. Σε περίπτωση που ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός:

 • –  και ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας → ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
 • –  και ο άλλος γονέας δεν εργάζεται → ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ (ΕΚΤΟΣ και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ήσύνταξη αναπηρίας)
 • –  και ο άλλο γονέας εργάζεται στο Δημόσιο → ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ μόνο ο ένας ή θα τημοιραστούν κατόπιν γνωστοποίησης στον εργοδότη

page14image699968784 page14image699995616 page14image699995824 page14image699996032 page14image699996368

 1. Σε
  εργοδότες → γνωστοποιούν στον εργοδότη τους με υπεύθυνη δήλωσή τους, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.
 2. Σε περίπτωση διαζυγίου/διάστασης γονέων → την ειδική άδεια δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 •   Χορηγείται κατόπιν αιτήσεως,
 •   Μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά (αλλά όχι για διάστημα μικρότερο των 4 ημερών),
 •   Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή της,
 •   Αν ο εργαζόμενος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στοσύνολο κανονική άδεια,
  Αν ο εργοδότης ανέστειλε τη λειτουργία της επιχείρησής του λόγω των μέτρωναντιμετώπισης της πανδημίας, τότε ο εργαζόμενος δε δικαιούται τη λήψη της άδειας

  ειδικού σκοπού,

 Αν ο εργαζόμενος απασχολείται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης π.χ. 3

ημέρες την εβδομάδα (ΔΕ – ΤΕ – ΠΑΡ), τότε οι 3 ημέρες αδείας ειδικού σκοπού και η 1 επιπλέον ημέρα κανονικής άδειας θα αφορούν σε εργάσιμες ημέρες.

περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς

page14image701723504 page14image701723840 page14image701724112 page14image701724384 page14image701724720page14image701724992 page14image701725264 page14image701725536 page14image701725808 page14image701726336

14

Δ] ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

 •   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
  σε χρόνο μεταγενέστερο της Μεγάλης Τετάρτης, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
 •   ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ:
  εφόσον η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις παραπάνω επιχειρήσεις- εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 01.01.2020 έως 30.04.2020, τότε δίνεται αναλογία δώρου Πάσχα από τους εργοδότες, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 •   ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ:
  βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.
 •   ΕΞΑΙΡΕΣΗ:
  όσες επιχειρήσεις-εργοδότες λειτουργούν κανονικά και δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, οφείλουν να καταβάλουν το δώρο Πάσχα έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 15.04.2020.Ε] ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

 Αναστολή έως 30.04.2020 της εργοδοτικής υποχρέωσης προς καταχώρηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της υπερεργασίας και της νόμιμης, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακής απασχόλησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ → εντός των πρώτων 10 ημερών του μήνα, που έπεται της τυχόν παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ κάθε αλλαγή/τροποποίηση του ωραρίου ή της

page15image700136208 page15image700136480 page15image700136752 page15image700137024 page15image700137360 page15image700137632

15

οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.

ΑΛΛΑ εάν έχουν εξαντληθεί τα νόμιμα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, παρέχεται στους εργοδότες (ως 15.10.2020) η δυνατότητα να τους απασχολήσουν υπερωριακά, εφόσον πρόκειται για επείγουσα εργασία, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη και μη επιδεχόμενη αναβολής.

ΣΤ] ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

 ΚΑΝΟΝΑΣ:
Ο εργοδότης δικαιούται, με –μονομερή– απόφασή του, να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία), χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου.

– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:
μέχρι και το πρώτο 10ήμερο Μαϊου 2020 (αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο),

ο εργοδότης οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». – ΑΜΟΙΒΗ:

όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται με τηλεργασία στις ανωτέρω επιχειρήσεις, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους.

 ΕΞΑΙΡΕΣΗ:
Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού βάσει ΚΑΔ, μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ αυτών και εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, η παροχή εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

– ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:
πριν την έναρξη πραγματοποίησης της, πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ [παράλειψη δήλωσης → διοικητικές κυρώσεις].

page16image700857344 page16image700857616 page16image700857888 page16image700858160 page16image700858496 page16image700858768 page16image700859040page16image700859312 page16image700859648

16

– ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ:
η παροχή τηλεργασίας για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€). Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω τηλεργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

– ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
1. για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή.
2. για όσο χρόνο οι εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου της κατ’ εξαίρεση συμφωνηθείσας τηλεργασίας, υποχρεούνται να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη [ΕΞΑΙΡΕΣΗ: η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης].

Ζ] ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

1. με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

2. ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

page17image698902000 page17image698902336 page17image698902608 page17image698902880page17image698903216 page17image698903488page17image698904016

17

Δηλαδή, το μέτρο αυτό αποτελεί σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, που ο εργοδότης επιβάλλει μονομερώς στο προσωπικό του στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Επίσης:

 • –  Δεν απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση – διαβούλευση με τους εργαζόμενους.
 • –  Δεν εξαιρούνται από το μέτρο και οι μερικώς απασχολούμενοι.
 • –  Οι αποδοχές των εργαζομένων υπολογίζονται ανάλογα με τον πραγματικόχρόνο απασχόλησής τους.
 • –  Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος χρήσης του μέτρου δεν μπορεί να υπερβείκατ ́ανώτατο όριο τους 6 μήνες (από την έναρξη ισχύος της από 20.3.2020 ΠΝΠ). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: μέχρι το πρώτο 10ήμερο Μαϊου 2020 (αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο), ο εργοδότης οφείλει να το δηλώσει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: για όσο χρόνο κάνουν χρήση του ορισμού προσωπικού ασφαλείας, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη [ΕΞΑΙΡΕΣΗ: η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης].

 Επιπλέον, προβλέπεται συνδυαστική χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας και συστήματος εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες, που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση του συστήματος ορισμού προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας. Και σε αυτή την περίπτωση, προβλέπεται ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων και διατήρησης των θέσεων εργασίας.

18

Η] ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κάθε εργοδότης που η επιχειρηματική δραστηριότητά του πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, και για όσο χρόνο υπάγεται στους σχετικούς ΚΑΔ.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: μέχρι το πρώτο 10ήμερο Μαϊου 2020 (αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο), ο εργοδότης οφείλει να το δηλώσει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της συμφωνηθείσας μεταφοράς προσωπικού εντός του ίδιου ομίλου, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη [ΕΞΑΙΡΕΣΗ: η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης].

 Επίσης, προβλέπεται συνδυαστική χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας και μεταφοράς προσωπικού. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση της μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου. Και σε αυτή την περίπτωση, προβλέπεται ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων και διατήρησης των θέσεων εργασίας.

page19image702167440 page19image702167776 page19image702168048 page19image702168320 page19image702168656page19image702169248 page19image702169520 page19image702170176 page19image702170576

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 40%

page19image702173584 page19image702174304 page19image702174512

 Πρόκειται για μείωση κατά 40% αποκλειστικά του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων-εργοδοτών και του μισθώματος μισθώσεων κύριας κατοικίας των εργαζομένων τους.

19

 •   Αφορά μόνο στο μήνα Απρίλιο 2020.
 •   Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/04/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 •   Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.
 •   Σε περίπτωση προκαταβολής ολόκληρου του ενοικίου για τον μήνα Μάρτιο, δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα πρόβλεψη συμψηφισμού με μέρος του οφειλόμενου ενοικίου επόμενου μηνός, αλλά δεδομένου ότι καταβλήθηκε το 100% του μισθώματος του μηνός Μαρτίου, παρότι η επιχείρηση είχε απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος, δεν αποκλείεται η συμφωνία περί συμψηφισμού με το 60% του μισθώματος του επόμενου μηνός, βάσει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).

 Αναφορικά με το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα ρύθμιση, με την οποία θεσπίζεται μείωση 40% για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ή που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.

page20image699068480 page20image699069072 page20image699069344 page20image699070000 page20image699070336

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΔ

page20image699073024 page20image699073808 page20image699074016

 Για τους σκοπούς εφαρμογής των μέτρων κάθε είδους οικονομικών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που

20

αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, είναι εφικτή η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23.03.2020 έως και τις 24.04.2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20.03.2020 και προγενέστερα.

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν ήδη έως 13.04.2020 ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΦΔ):

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.

β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

page21image702633376 page21image702633968 page21image702634240 page21image702634864 page21image702635792

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

page21image702639008

Πρόκειται για παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις αναφορικά με τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων τους, με τη μορφή αναστολής καταβολής δόσεων. Αφορά σε νομικά πρόσωπα – επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στους αμέσως πληττόμενους ΚΑΔ με μόνη την κατακόρυφη μείωση του τζίρου τους καθώς επίσης και σε φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες) που αποδεδειγμένα πλήττονται οικονομικά από την πανδημία, λόγω

page21image702673440 page21image702673712 page21image702673984

21

I.

II.

 ΠΟΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Τα ενήμερα ως τις 31-12-2019 δάνεια φυσικών προσώπων (καταναλωτικά,

στεγαστικά) και επιχειρήσεων (επιχειρηματικά, κεφαλαίου κίνησης κ.λ.π.).

Τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ρύθμισης των οφειλών αναφορικά με τις:

– πληρωμές δόσεων που έχουν ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση δυνάμει προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,

 • –  πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο του Ν. 4605/2019 για την προστασίας 1ης κατοικίας,
 • –  πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.- πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο ρύθμισης απευθείας με την πιστώτρια ή στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ:

αναστολής της λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων και είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ.

page22image699316032 page22image699316304

I. Φυσικά πρόσωπα
Η καταβολή δόσεων αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών, τόσο για ενήμερα δάνεια, όσο και για ρυθμισμένα στα πλαίσια των Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ν. 4605/2019 για την προστασία της α’ κατοικίας και στα πλαίσια της απευθείας ρύθμισης με την τράπεζα.

page22image699342272

22

[λ.χ. για δόση πληρωτέα τον Μάρτιο του 2020, που λόγω της παρούσας κρίσης δεν μπορεί να καταβληθεί από τον δανειολήπτηαναστολή καταβολής δόσεων πληρωτέων τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο 2020].

II.

Επιχειρήσεις – Νομικά πρόσωπα (κάθε μορφής)

Αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων) απαιτητών από 17/03/2020 έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων) για τα ενήμερα δάνεια έως 31.12.2019.

Αναφορικά με τις δόσεις που καταβάλλονται στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός), χορηγείται αναστολή καταβολής για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Αναφορικά με τους τόκους θα καλυφθούν από το κράτος για 3 μήνες (αναμένεται εξειδίκευση).

page23image702794912

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα μη ενήμερα δάνεια («κόκκινα» καταγγελμένα δάνεια, των οποίων οι δόσεις είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και δεν έχουν υπαχθεί σε καμία διαδικασία ρύθμισης). ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ: I. Φυσικά Πρόσωπα

 ως προς τα ενήμερα δάνεια:
 Πληττόμενοι – δικαιούχοι της ενίσχυσης των 800 ευρώ

Άμεση εκκίνηση 3μηνης αναστολής, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 Για τους μη δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ, που πλήττονται όμως σημαντικά από την παρούσα κρίση:

page23image702847680 page23image702847952page23image702848224 page23image702848496 page23image702848832 page23image702849104page23image702849376

23

Επικοινωνία με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicer) για υποβολή αιτήματος αναστολής καταβολής δόσεων, κατόπιν γνωστοποίησης των απαραίτητων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι πλήττεται άμεσα και σοβαρά από την παρούσα κρίση,

Αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών και των πραγματικών περιστατικών, αλλά και του οικονομικού προφίλ του δανειολήπτη,
 Κρίση για τη χορήγηση ή μη της αναστολής.
(ΣΗΜ.: ισχύει και για την αναστολή καταβολής δόσεων βάσει Ν. 3869/2010, Ν. 4605/2019 και Ν. 4469/2017).

II. Επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα

 ως προς τα ενήμερα δάνεια:
Επικοινωνία με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicer) για υποβολή αιτήματος αναστολής καταβολής χρεολυσίων, εφόσον ανήκουν στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ.
Έλεγχος οικονομικού προφίλ και ενημερότητα δανείου μέχρι 31/12/2019. Αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων).

 TOKOI  θα καλυφθούν από το κράτος για 3 μήνες, συγκεκριμένα:
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα, με ενεργό ΚΑΔ, σοβαρά πληττόμενες από την πανδημία, ισχύει:

– κάλυψη τόκων ενήμερων δανείων τους, που έχουν ληφθεί πριν την 01/04/2020 (δάνεια τακτής λήξης, ομολογιακά, με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό), για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΙΟ και ΙΟΥΝΙΟ, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο μήνες (ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ), εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κάθε μορφής) που νομίμως λειτουργούν στη χώρα

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

page24image701203952 page24image701204224 page24image701204496 page24image701205024page24image701205232 page24image701205504 page24image701205776 page24image701206048 page24image701206384 page24image701206656 page24image701206928

24

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

Διατήρηση ίδιου αριθμού θέσεων εργαζομένων από την 19/03/2020 έως την 31/12/2020. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID 19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης (ΦΕΚ Β ́1291/10-4-2020).

Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας).

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της Πρόσκλησης (ΦΕΚ Β ́1291/10-4- 2020), δηλ. τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31/12/2019.

Για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα 3μηνης αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

page25image702405840 page25image702406048 page25image702406320 page25image702406592 page25image702406928 page25image702407200 page25image702407472page25image702407744 page25image702408080 page25image702408800 page25image702409008

25

– –

Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)www.ependyseis.gr/mis«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19»

Υποβάλλεται μία (1) αίτηση χρηματοδότησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις προς αυτό, στο σύνολό τους.

Κατόπιν συμπλήρωσης των απαιτούμενων χωρίων  «ΥΠΟΒΟΛΗ» Επισύναψη ζητούμενων δικαιολογητικών«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ: αιτήσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ως ορίζει η σχετική πρόσκληση (ΦΕΚ Β ́ 1291/10-4-2020), δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (αφορά ενήμερα και ρυθμισμένα δάνεια):

τα συναρμόδια υπουργεία θα συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εξατομίκευσης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΚΑΔ), των οφειλετών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, ή οι επιχειρήσεις τους εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

ΣΗΜ.: η διαβίβαση των στοιχείων αυτών θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος εναντίωσης στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), www.keyd.gov.gr εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, μέχρι και την 09/04/2020 (11:59μ.μ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Αναφορικά με την αδυναμία καταβολής δόσεων δανείων που έχουν εκχωρηθεί σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με το από

page26image713135520

τα εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις Τράπεζες και στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

ΑΜΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

page26image713148592 page26image713148864 page26image713149136 page26image713149472 page26image713149744 page26image713150016 page26image713150288

26

19/03/2020 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), δύναται να παρασχεθεί εξατομικευμένη λύση διευκόλυνσης για κάθε δανειολήπτη, που αποδεδειγμένα πλήττεται από την πανδημία, είτε με τη χορήγηση 3μηνης αναστολής είτε με ανάλογη μείωση της δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, κ.α.

 Τα ως άνω μέτρα αφορούν τη στήριξη των δανειοληπτών που πλήττονται σημαντικά από την παρούσα κρίση και δεν είναι υποχρεωτικά. Συνεπώς, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε οφειλέτη να τα αξιοποιήσει. Ακόμη κι αν αποδεικνύεται ότι πλήττεται σοβαρά από την παρούσα κρίση, φέρει το δικαίωμά, εφόσον το επιθυμεί, να μην κάνει χρήση της αναστολής που του παρέχεται, αλλά να συνεχίσει να αποπληρώνει κανονικά τις δόσεις του προς τις πιστώτριές του, υπό την προϋπόθεση δε, ότι οι οικονομικές δυνάμεις του το επιτρέπουν.

page27image703854064 page27image703854336 page27image703854608 page27image703854880

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*