Ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για την επικοινωνία δικαιούχων με τον προσωπικό ιατρό για θέματα COVID-19

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας καλεί το κοινό να εφαρμόζει πιστά τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που δικαιούχος παρουσιάζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από κορωνοϊό (οξεία λοίμωξη αναπνευστικού με συμπτώματα όπως γενική κακουχία /καταβολή ή/και πυρετό, ή/και ξηρό βήχα, ή/και μυαλγία ή/και δύσπνοια ή/και θωρακικό άλγος) καλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον Προσωπικό του Ιατρό, ο οποίος θα του δώσει σχετικές οδηγίες.

2. Ο Προσωπικός Ιατρός θα προβεί στα απαραίτητα διαβήματα και θα φροντίσει για τη διενέργεια της εξέτασης για τον κορωνοϊό, εφόσον αυτό επιβάλλεται βάσει των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί για τη διενέργεια της εξέτασης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Η εν λόγω εξέταση διενεργείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου και εφόσον ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία.

3. Οι δικαιούχοι καλούνται να ΜΗΝ κάνουν χρήση της τηλεφωνικής γραμμής 1420 για διευθέτηση ραντεβού στα ιατρεία δημόσια υγείας ή για τη διενέργεια της εξέτασης για τον κορωνοϊό αφού αυτό γίνεται από τον Προσωπικό τους Ιατρό και ΜΟΝΟ. Επιπλέον στις περιπτώσεις όπου δικαιούχος έχει προβεί στην διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης δεν πρέπει να καλεί στο 1420 για εξασφάλιση των αποτελεσμάτων εφόσον ο δικαιούχος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της εξέτασης από την Μονάδα Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας τηλεφωνικώς ή μέσω SMS.

4. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι ο δικαιούχος πάσχει από λοίμωξη κορωνοϊού, o Προσωπικός Ιατρός είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση, τη θεραπευτική αγωγή και τέλος την επανένταξη του δικαιούχου στην κοινότητα βάση πρωτοκόλλου. Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης αναμένεται από όλους τους δικαιούχους όπως συνεργαστούν στο μέγιστο βαθμό και κυρίως να συμβάλουν ώστε οι επαγγελματίες υγείας να παραμείνουν σε δράση παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για να γίνει αυτό εφικτό, οι δικαιούχοι καλούνται όπως επικοινωνούν πάντα τηλεφωνικώς με τον Προσωπικό ή τον Ειδικό Ιατρό τους. Εφόσον ο ιατρός κρίνει ότι πρόκειται για επείγον περιστατικό το οποίο δεν σχετίζεται με θέματα κορωνοϊού, διευθετεί σχετικό ραντεβού για επίσκεψη του δικαιούχου στο ιατρείο. Για την ομαλή εφαρμογή των πιο πάνω και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πανδημίας ο Οργανισμός καλεί τους δικαιούχους να συνεργαστούν με τους Προσωπικούς τους Ιατρούς και ταυτόχρονα να επιδείξουν κατανόηση στο δύσκολο έργο που όλοι οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να διεκπεραιώσουν.

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης και του γεγονότος ότι η διατήρηση της συνέχειας της πρόσβασης των δικαιούχων στον Προσωπικό τους Ιατρό είναι υψίστης σημασίας καλούνται οι δικαιούχοι, σε περίπτωση που ο Προσωπικός τους Ιατρός ή ο Αντικαταστάτης του δεν ανταποκρίνεται, να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: pdavailability@hio.org.cy και να αναφέρουν το όνομα του Προσωπικού Ιατρού ή του Αντικαταστάτη του και τα δικά τους στοιχεία ώστε ο Οργανισμός να προβεί στην απαραίτητη διερεύνηση για εξυπηρέτηση τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*