Υποχώρησαν τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών το 2018

της Ελενας Ερμείδου

Στο 18,7% ανέρχονται τα  ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών το 2018 σε σχέση με το 20% τα προηγούμενα χρόνια σημειώνοντας υποχώρηση, μετά από συνεχή έτη αύξησης.

Η καθαρή αρνητική μεταβολή αναφέρει η KPMG στην σημερινή της έκθεση προέρχεται από την μείωση των αποθεματικών τρέχουσας αξίας από χρεόγραφα κατά ευρώ 270 εκατομμύρια κυρίως λόγω πτώσης τιμών, αρνητικών επιτοκίων και ρευστοποιήσεις για ενίσχυση της κερδοφορίας. Επί πλέον από επιστροφές κεφαλαίων  και άλλες κινήσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κερδοφορία αν αφαιρεθούν οι ρευστοποιήσεις χαρτοφυλακίου και άλλες έκτακτες συναλλαγές προσγειώνεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Χαμηλά παραμένουν οι δείκτες απόδοσης κεφαλαίων και ιδιαίτερα μετά φόρων, στο 10-15% αρκετά χαμηλότερα του διεθνή μέσου όρου. Σημειώνεται ότι οι δείκτες έχουν επηρεαστεί από την αλλαγή των συντελεστών φορολογίας που είχε επίπτωση στον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου.

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές παραμένει η σύνθεση του ενεργητικού των ελληνικών ασφαλιστικών με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα ρευστότητας να αποτελούν το 90% και το 10% χαμηλότερης ρευστότητας στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι τοποθετήσεις εκτός Unit Linked καταλαμβάνουν το 72%, στο 14% τα unit linked, στο 3% τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, στο 2% τα ανακτήσιμα ποσά από αντασφαλίσεις, στο 2% οι επενδύσεις σε ακίνητα και στο 7% οι λοιπές επενδύσεις.

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση στην σύνθεση χαρτοφυλακίου μεταξύ ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών που αφορούν κυρίως τοποθετήσεις σε μετοχικά και λοιπά χαρτοφυλάκια, εκτός ομολόγων και UL, τίτλοι που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις και κινδύνους. Οι επενδύσεις αυτές στην Ευρώπη καταλαμβάνουν το 30% των επενδυτικών χαρτοφυλακίων ενώ στην Ελλάδα μόλις το 12%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*