Παράταση του διαγωνισμού ασφάλισης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του (19.5.2020) αποφάσισε το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι, σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ.A’ 68/20.03.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το Δ.Σ του Ταμείου κατά την 15η/30-3-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε τηνπαράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ. το χρονικό διάστημα από 1/7/2020-
30/6/2021, με δικαίωμα προαίρεσης (ετήσιας ανανέωσης μετά από αμοιβαία συμφωνία των μερών) για ένα (1) επιπλέον έτος έως 30/6/2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του φόρου και των δικαιωμάτων συμβολαίου ως εξής:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 2.30 μ.μ. και Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, ώρα 10.00 π.μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*