Διαγωνισμός για την ασφάλιση των ακινήτων ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κηρύσσει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο διαγωνισμός αφορα την ασφάλιση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ. για το χρονικό διάστημα

από 1/7/2020 έως 30/6/2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώνορίζεται η 1/4/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου θα είναι η πλέον συφέρουσα από οικονοική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δείτε στο παρακάτω Link την σχετική εγκύκλιο της ΕΑΕΕ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τους όρους του διαγωνισμού μπορείτε να αναζητήσετε
στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. www.mtpy.gr→προκηρύξεις, του ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και του προγράμματος του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*