Επενδυτικές ευκαιρίες 45 δισ. ευρώ για ασφαλιστικές

της Ελενας Ερμείδου

Στρώνεται το έδαφος για την συμμετοχή των ασφαλιστικών στα έργα βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας-European Green Deal. Το πλαίσιο της Συμφωνίας στόχο έχει την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων και την απελευθέρωση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω του προγράμματος Invest EU. Παράλλλα ετοιμάζεται και η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του Solvency II που θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα έργα υποδομών. 

Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται να παρουσιάζονται ευκαιρίες και ανοίγματα για Συμπράξεις μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Δύο νομοθετικά κείμενα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α. Ανακοίνωση για το πλάνο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Με το πλάνο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως βασικό στόχο την κινητοποίηση δημόσιων επενδύσεων και τη συμβολή στην αποδέσμευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του Invest EU, το συνολικό ύψος των οποίων θα φθάσει τουλάχιστον το 1 τρισ. ευρώ σε επενδύσεις σε βάθος δεκαετίας.

β. Πρόταση Κανονισμού για τη δημιουργία Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συστάθηκε ειδικά για τη στήριξη εργαζομένων και πολιτών περιοχών που λόγω της εξάρτησής τους από τον άνθρακα ή άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες θα υποστούν τις μάλλον επαχθείς συνέπειες της μετάβασης προς μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Ο Μηχανισμός αποτελεί τμήμα του σχεδίου και έχει σκοπό να ενεργοποιήσει περίπου 100 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την περίοδο 2021-2027. Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα χρηματοδοτηθείαπό:

  • Το νεοσύστατο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, με 7,5 δισ. ευρώ, νέα ενωσιακά κονδύλια επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027.

Επίσης, για κάθε ευρώ που θα δαπανάται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα προβλέπεται δέσμευση για χρηματική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και παροχή πρόσθετων εθνικών πόρων.

Η χρηματοδότηση των τελευταίων φορέων αναμένεται να φτάσει το ποσό των 30- 50 δισ. ευρώ και να κινητοποιήσει περαιτέρω επενδύσεις. Τα ποσά αυτά θα αφορούν τη στήριξη των εργαζομένων στις περιφέρειες προκειμένου να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες που να ανταποκρίνονται στην νέα αγορά εργασίας αλλά και να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες για τις νέες επιχειρήσεις.

  • Το πρόγραμμα δανειοδότησης του δημόσιου τομέα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο την κινητοποίηση 25-30 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, για προγράμματα όπως είναι για παράδειγμα η ανακαίνιση των κτιρίων.
  • Την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 45 δισ. ευρώ μέσω του Invest EU και αφορά την προσέλκυση κυρίως επενδύσεων στη βιώσιμη ενέργεια και στις μεταφορές που θαωφελήσουν τις περιφέρειες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*