Κέρδισαν την κρίση τα Α/Κ της Alpha Trust

Θετικές αποδόσεις στο σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέγραψε η Alpha Trust το 2019. Παράλληλα, έκλεισε ο σχεδόν 10ετής κύκλος της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα σηματοδοτώντας και το τυπικό τέλος της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας.

Και σε αυτό το διάστημα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Trust κινήθηκαν θετικά και μάλιστα τα περισσότερα καλύτερα από τους δείκτες αναφοράς (benchmarks).

Αξίζει να τονισθεί ότι το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUNDR κατέγραψε κέρδη 18,62%, ξεπερνώντας κατά 53,79% τον Γενικό Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, που στο αντίστοιχο διάστημα (31/12/2010 – 31/12/2019) παραμένει αρνητικός κατά (-35,17%). Το 2019, η απόδοση του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R (απευθύνεται στους ιδιώτες επενδυτές) ήταν 39,96% και του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–I (απευθύνεται στους θεσμικούς επενδυτές) ήταν 41,36%.

Ομοίως, το ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, με θετική απόδοση 14,99% υπεραπόδωσε του δείκτη αναφοράς FTSE/Χ.Α. Large Cap κατά 80,34% ο οποίος στα χρόνια του ΔΝΤ (31/12/2010 – 31/12/2019) έχει απώλειες (-65,34%). Το 2019 η θετική απόδοση του Α/Κ  ανήλθε στο 32,11%.

Κορυφαίες αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να καταγράφει το
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥR*. Από τη χρονιά του PSI (2012) μέχρι το τέλος του 2019 καταγράφει απόδοση 587,37%, με μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 27,25%.  Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει πρώτο στην κατηγορία του στην τριετία (απόδοση 86,91%) και στο διάστημα των 25 ετών (απόδοση 666,25%) από τα ενεργά 22 και 4 Α/Κ της κατηγορίας του τα αντίστοιχα διαστήματα. Κατά το 2019, που ήταν επίσης μία εξαιρετική χρονιά για τα ελληνικά ομόλογα, το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R* κατέγραψε κέρδη  32,98% και το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–I * απόδοση 33,38%.

Σημαντικές επιδόσεις και για το ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUNDR.  Με σωρευτική απόδοση της τάξης του 338,14% τα 24 έτη λειτουργίας του, κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία των 8 Μικτών Α/Κ που ήταν ενεργά σ’ αυτά τα έτη. Η απόδοση του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–R το 2019 ήταν 13,57% και του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–I 14,30% με ενεργητική διαχείριση που βασίστηκε και στην αλλαγή στρατηγικής μέσα στο 2019.

1 Ενεργοποίηση της κατηγορίας I: 01/10/2018

2 Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ’ αριθμ. 327/26.6.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από “ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό” σε “ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund”. Το παρόν Α/Κ απορρόφησε το Α/Κ “ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced” την 14/05/2019.

3 Έναρξη Α/Κ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό : 01/07/2016

4 Αλλαγή επωνυμίας και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον Κανονισμό (ΕΕ) 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς βάσει της υπ’ αριθμ.    321/29.5.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5 Ενεργοποίηση της κατηγορίας I: 01/11/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ  ALPHA TRUST
 Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη
31/12/2018–

31/12/2019

31/12/2016–

31/12/2019

31/12/2014–

31/12/2019

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R 39,96% 44,13% 21,66%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – I  (1) 41,36%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32,11% 32,29% 8,88%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – R 29,08% 30,65% 49,71%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – I (5)
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 20,58% 20,38% 35,93%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED  FUND OF FUNDS 8,95% 8,37% 14,78%
Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund– R (2) 13,57% 29,53% 30,79%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund– I (1) 14,30%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 25,78% 52,48% 51,56%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 24,68% 49,91% 48,48%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003,  ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class (3) 10,21% 20,51%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R 32,98% 86,91% 152,57%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I  (1) 33,38%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R 5,46% 5,71% 12,45%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – I  (1) 6,32%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000
ALPHA TRUST  Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)  (4) 0,18% 0,74% 1,03%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*