Ένας χρόνος εφαρμογής IDD: Ένας νέος κόσμος

των Πάνου Νικολάου, Εμπορικού Διευθυντή
και Ελένης Ντασιώτη, Υπεύθυνης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Έχει ήδη συμπληρωθεί ένας χρόνος από την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/97 με το νόμο 4583/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Ποιος είναι ο σκοπός μιας τέτοιας οδηγίας; Τι ορίζει; Τι υποχρεώσεις έχει δημιουργήσει;

Σκοπός της IDD είναι η αναβάθμιση του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τον καθορισμό υψηλών επαγγελματικών προτύπων για τους επαγγελματίες του κλάδου και η αναβάθμιση γενικότερα του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, ο καθορισμός ίδιου επιπέδου προστασίας καταναλωτών ανεξάρτητα από το κανάλι διανομής – πάντα με γνώμονα της καλύτερη, την πληρέστερη και την ορθότερη ενημέρωση του πελάτη.

Αναβάθμιση του Κλάδου και Υψηλά Επαγγελματικά Πρότυπα

Τι εννοούμε όμως όταν λέμε «αναβάθμιση του κλάδου»; Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες και κατάλληλες γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα ώστε να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των
ασφαλιστικών προϊόντων που προωθούν στο κοινό.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των γνώσεων και της επάρκειας των εν λόγω προσώπων, έχουν οριστεί τουλάχιστον 15 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης ή εξέλιξης κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που πωλούνται, τον τύπο του διανομέα, τον ρόλο που ασκούν και τη δραστηριότητα που επιτελείται κατά τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων.

Ποιότητα Επαφής Διανομέα με Πελάτη

Με σκοπό τη σωστή και άρτια ενη- μέρωση του πελάτη, η IDD απαγορεύει την κατευθυνόμενη πώληση ή αυτή που δεν αφήνει πραγματικά περιθώρια επιλογής στον καταναλωτή να βρει το ασφαλιστικό πρόγραμμα που του ταιριάζει. Θέτει υποχρεώσεις στον διαμεσολαβητή και την ασφαλιστική εταιρεία για το πώς ο καταναλωτής απολαμβάνει την πληροφόρηση – ενημέρωση προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του και να αποφασίσει για την αγορά του σωστού ασφαλιστικού προϊόντος που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του.

Δεοντολογική Συμπεριφορά

Ο Ν. 4583/2018 περιλαμβάνει στο άρθρο 27 τις περισσότερες από τις γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς που προέβλεπε η ΠΕΕ 86/2016.

Ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενεργεί με τρόπο έντιμο, αμερόληπτο, επαγγελματικό, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη.

Επιπλέον,

Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτες, παραπλανητικές ή παράνομες πρακτικές.

Προσυμβατική Ενημέρωση Πελάτη

Σύμφωνα με την IDD οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων κατά το προσυμβατικό στάδιο υποχρεούνται να προβούν στην πλήρη ενημέρωση του πελάτη αναφορικά με τα προσωπικά τους στοιχεία, να λάβουν τις ανάγκες του πελάτη, να συστήσουν το καταλληλότερο προϊόν κατόπιν της αξιολόγησης των αναγκών αυτών και να παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες του επιλεχθέντος προϊόντος.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

1. Έντυπο Πληροφόρησης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Πρόκειται για έντυπο που εμπεριέχει:

-τα στοιχεία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,

-την κατηγορία διαμεσολάβησης στην οποία είναι εγγεγραμμένος,

-τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης,

-τον αριθμό ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και ο διαδικτυακός σύνδεσμος προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης,

-ότι παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα,

-τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν.4583/2018, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίεςγια τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,

-αν εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης,

-αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, και,

-αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της.

Σχετικά με τις επιπρόσθετες πληροφορίες που ορίζει ο νόμος αναφορικά με την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και τις απαιτήσεις διαφάνειας (άρθρο 29 Ν. 4583/2018) ενημερώνει τον πελάτη αν: 

-κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της,

-ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του.

Επιπροσθέτως ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας της ασφαλιστικής του σύμβασης.

2.Έντυπο Αναγκών Πελάτη

Έντυπο με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του πελάτη.

3.Έγγραφο Πληροφοριών για το Ασφαλιστικό Προϊόν (IPID)

To έγγραφο πληροφοριών παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος καθώς και το είδος της ασφάλισης που παρέχεται μέσω αυτού.

4.Έντυπο Εξατομικευμένης Σύστασης

Έντυπο με βάση το οποίο παρήχθη συμβουλή για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν ή τη συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση. Το εν λόγω έντυπο καταγράφει τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο προϊόν ή η προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Πελάτη.

Το IPID παραδίδεται στον πελάτη μαζί με το προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν. Σε αυτό το στάδιο ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να εξηγήσει επαρκώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των προϊόντων και των ασφαλιστικών καλύψεων που προτείνει, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη που θα προκύψουν από τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

5. Αίτηση Ασφάλισης

Κατόπιν της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης όλων των προσυμβατικών εντύπων με τις απαραίτητες υπογραφές, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα προβείστο στάδιο της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισης.

Τήρηση Αρχείου

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται στην τήρηση αρχείου με όλα τα ανωτέρω έγγραφα ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να τα διαθέσει προς έλεγχο στην Εταιρεία ή την Εποπτική Αρχή. Ή παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και εν γένει διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πηγή: Περιοδικό Voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*