Στα 176 εκ. τα καθαρά κέρδη των Ασφαλιστικών το 2018

της Ελενας Ερμείδου

Στα 1.836 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα των ασφαλίσεων ζωής το 2018 με τα έξοδα να φτάνουν στα 1.829 εκατομμύρια ευρώ αφήνοντας θετικό τεχνικό αποτέλεσμα 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών στα 1.863 εκατομμύρια ευρώ με τα έξοδα στα 1.358 εκατομμύρια και με θετικό τεχνικό αποτέλεσμα 505 εκατομμύρια. Το συνολικό τεχνικό αποτέλεσμα στα 512 εκατομμύρια, προσθέτοντας στην συνέχεια τα έσοδα από επενδύσεις ύψους 412 εκατομμυρίων. Το αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων αφαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα 568 εκατομμυρίων όπως και την διαφορά λοιπά έσοδα μείον έξοδα ήταν κερδοφόρο κατά 404 εκατομμύρια ευρώ για το 2018, αφαιρώντας φόρους ύψους 228 εκατομμυρίων το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μεν κερδοφόρο στα 176 εκατομμύρια ωστόσο μειωμένο κατά 140 εκατομμύρια έναντι του 2017 (316).

Αναλυτικότερα

Σε αποπληθωρισμένες τιμές η παραγωγή ασφαλίστρων το 2018 έναντι του 2017 αυξήθηκε 1,4%, +2% σε ονομαστικές τιμές. Οι μεταβολές σε αποπληθωρισμένες τιμές ήταν +3,2% (3,9%) για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και -0,7% (-0,1%) για τις ασφαλίσεις ζωής.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών το 49% έγραψαν οι κλάδοι ευθυνών χερσαίων οχημάτων και τα χερσαία οχήματα, αυξάνοντας την παραγωγή τους 0,4% σε σχέση με το 2017 (6,1% και 0,9% αντίστοιχα). 3,6% ανάπτυξη έγραψαν οι τρεις κλάδοι περιουσίας πυρκαγιάς και στοιχεία της φύσεως, λοιπές ζημιές και χρηματικές απώλειες συγκεντρώνοντας το 22,8% της παραγωγής του κλάδου.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, ο κλάδος ζωής συγκέντρωσε ποσοστό 68,7% συρρικνωμένο κατά 5,9%, ενώ τα unit linked συγκέντρωσαν μερίδιο 17,2%, αυξημένο κατά 7,8%. Αύξηση 26,9% έγραψαν τα ομαδικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια συγκεντρώνοντας μερίδιο 14,1%.

Κατά το 2018 η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο κλάδο Ζωής έφτασε στο 1.150 εκατομμύρια ενώ αυξήθηκε η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων κατά 361 εκατομμύρια ευρώ.

Αποζημιώσεις

Τα 688 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι αποζημιώσεις στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ενώ η μεταβολή των προβλέψεων ήταν στο -99 εκατομμύρια, συνεπώς το αντίστοιχο άθροισμα της ιδίας κράτησης των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν και της αντίστοιχης μεταβολής διαμορφώθηκε στα 589 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά σε ό,τι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις και η μεταβολή των προβλέψεων έφτασε τα 2.100 εκατομμύρια ευρώ, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις που κατέβαλλαν οι αντασφαλιστικές του εξωτερικού.

Σύσταση Ενεργητικού / Παθητικού

Το 2018 το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών έφτασε στα 17,5 δισεκατομμύρια εκ του οποίου τα 13,9 δισεκατομμύρια (7,9% του συνόλου) ήταν επενδεδυμένο και το 1,1 δισεκατομμύριο (6,3%) σε απαιτήσεις. Τα ίδια κεφάλαια στα 3,43 δισεκατομμύρια, στο 19,6% του συνόλου με τις ασφαλιστικές προβλέψεις στα 12,9 δισεκατομμύρια συγκεντρώνοντας ποσοστό 73,6% εκ του συνόλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*