Ταμεία: Διαγράφονται πρόσθετα τέλη ρυθμισμένων εργοδοτικών χρεών

Μια μίνι ανάσα για οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία περιλαμβάνει τροπολογία του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ένταξη και των πρόσθετων τελών στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Με αυτά τα δεδομένα, τα πρόσθετα τέλη θα “κουρεύονται” κατά 50% σε περίπτωση που ένας εργοδότης έχει εντάξει τις ασφαλιστικές οφειλές του στις 120 δόσεις.

Παράλληλα, για όποιον εργοδότη, εξοφλεί εφάπαξ την κύρια οφειλή του προς τα ταμεία, τα πρόσθετα τέλη επί της κύριας οφειλής του θα “κουρεύονται” κατά 100%.

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας “ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, που είναι σε δημόσια διαβούλευση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.4611/2019 προστίθενται οι λέξεις «προσθέτων τελών»

Έτσι το άρθρο 4 του 4611/2019 διαμορφώνεται ως εξής:

Οφειλές εργοδοτών

1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος.

2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ως εξής:

α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).

β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).

4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*