Αειφορία: O νέος Κανονισμός της ΕΕ αφορά και τους ασφαλιστές

Με στόχο τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν διαφάνεια, δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

O Κανονισμός αυτός στοχεύει να υπάρχουν πλήρως διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ άλλων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μεταξύ άλλων και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αλλά και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (στο πλαίσιο των απευθείας πωλήσεών τους) ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις τους ή συμβουλές τους.

Οι νέες υποχρεώσεις του Κανονισμού για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πληροφόρηση είναι εξαιρετικά σύνθετες και τεχνικές και όπως επισημαίνεται από την Insurance Europe υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιφέρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της διαφάνειας. Το περιεχόμενο των νέων υποχρεώσεων θα εξαρτηθεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό και από το τελικό κείμενο της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη διαμόρφωση συστήματος ταξινόμησης των δραστηριοτήτων που θα χαρακτηρίζονται ως αειφόρες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά “Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους και την παροχή σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.”

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*