Στα 12,9 δισ. οι ασφαλιστικές προβλέψεις των επιχειρήσεων το 2018

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2018 ανήλθε στο 1,3 δισ. € (2017: 1,2 δισ. €) και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν 3,4 δισ. € (2017: 3,7 δισ. €).Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2018 για το σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα 12,9 δισ. €.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του Ενεργητικού των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2018 τα 17,5 δισ. €, αυξημένο κατά 0,5% σε σχέση με το Ενεργητικό των ιδίων επιχειρήσεων για το 2017. Οι επενδύσεις (13,9 δισ. € το 2018) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος (79,1%) του Ενεργητικού.

Το 2018, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους 404 (2017: 364) εκατ. € το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 228 (2017: 49) εκατ. €, φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά από φόρους 176 εκατ. € (2017: 314).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*