Αύξηση παραγωγής στην ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Νέα μελέτη της ΕΑΕΕ αποτυπώνει την πορεία της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων το έτος 2018 και διαπιστώνει ότι καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 3,55 συγκριτικά με το έτος 2017.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων διαπιστώνονται τα εξής:

-Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατέγραψε αύξηση παραγωγής το 2018 κατά 3,5%, σε σχέση με το 2017.

-Συνολικά, 28 (2017:28) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

-Αντιστοίχως το 2018, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 3,9%.

-Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα

ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 87,9%, οι ασφαλιστικοί

σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 5,4%, οι απευθείας πωλήσεις4,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετέχει με 2,1% επί του συνόλου.

-Δεν έχει αλλάξει σημαντικά η κατανομή της παραγωγής μεταξύ των καναλιών διανομής τα τρία τελευταία έτη.

 

-Από την στατιστική ανάλυση των ασφαλισμένων ταξιδιών, προκύπτει ότι τα

περισσότερα αλλά και αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα ασφαλισμένα κεφάλαια είναι αυτά που η Ελλάδα είναι ο τόπος αναχώρησης ή προορισμού. Από την ανάλυση των ζημιών προκύπτει ότι οι περισσότερες καταγραφές, είτε ως πλήθος ζημιών είτε ως ποσό αποζημίωσης, αναφέρονται στην θραύση/κτυπήματα και την διαβροχή ενώ η μέση ζημία έφθασε τα 3.472 €.

-Αντιστοίχως από την εξέταση της μέσης ζημίας, προκύπτει ότι αυτή ανήλθε στα

29.672€ για την γενική αβαρία και 21.180 € για την φορτοεκφόρτωση.

-Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

-Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων κάθε έτους προσεγγίζεται ικανοποιητικά περίπου 3 χρόνια μετά από την έκδοση των συμβολαίων. Η στατιστικώς υπολογιζόμενη μέση ζημία στην δεκαετία 2009-2018 εκτιμάται στα 5.501€.

Πατήστε παρακάτω για να διαβάσετε αναλυτικά τη μελέτη:

oikmel_cargo2018gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*