Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλιστική απάτη στον κλάδο αυτοκινήτου

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

 Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

 Περιγραφή και Θεματολογία

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και εκείνα τα στελέχη τους που διαχειρίζονται θέματα αξιολόγησης ζημιών και υπολογισμού αποζημιώσεων, είναι αυτό της λεγόμενης ασφαλιστικής απάτης.  Το πρόβλημα έχει προσλάβει αξιοπρόσεκτες διαστάσεις και οδηγεί σε κινδύνους επιβάρυνσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και της όλης οικονομικής απόδοσης των ασφαλιστικών εταιρειών.  Ειδικότερα, οξύτατες πλευρές του προβλήματος εμφανίζονται στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και εκφράζονται στις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό σεμινάριο υπό τον τίτλο «Ασφαλιστική Απάτη στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτων και Δικαστικές Διαμάχες», προσφέρει μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης, υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων και εξειδικευμένων προβλημάτων, που σχετίζονται με συνήθεις και ασυνήθεις πρακτικέςασφαλιστικής απάτης και επιχειρούμενες προσπάθειες εξαπάτησης του μοντέλου αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει διεξοδικά το διαδικαστικό πλαίσιο ασφαλίσεων και αποζημιώσεων του αυτοκινήτου, εντοπίζει ενδεχόμενα λειτουργικά «κενά», μελετά συνήθη και ασυνήθη σημεία παρείσφρησης ασφαλιστικής απάτης και αξιοποιεί τη διαθέσιμη εμπειρία, τη μελέτη νομικών περιπτώσεων (legalcasestudies), καθώς και τα προκύπτοντα ευρήματα και συμπεράσματα από σχετικές δικαστικές διαμάχες, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, να προτείνει τρόπους αποτροπής του και να υποδείξει πρακτικές και νομικά σωστές διεξόδους από τις επιπτώσεις του.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

 • Το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης και οι διαστάσεις του
 • Ορισμοί έναρξης, λήξης και ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης
 • Ανώτατα όρια ευθύνης του ασφαλιστή
 • Ο ζημιωθείς τρίτος στην ασφάλιση οχήματος
 • Ενστάσεις του ασφαλιστή, προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου
 • Ενστάσεις του ασφαλιστή, μη προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου, το Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστή, η νομολογία
 • Ο φάκελος ασφαλιστικής περίπτωσης και η συγκρότησή του
 • Η αποζημίωση και τα χαρακτηριστικά της (έκταση – περιεχόμενο – δικαιούχοι)
 • Η απάτη στα τροχαία ατυχήματα (ορισμοί, αστικές και ποινικές συνέπειες)
 • Η απάτη ως προς την επέλευση της ζημίας και των συνθηκών της
 • Η απάτη ως προς την ταυτότητα των εμπλεκομένων
 • Η απάτη ως προς την έκταση της ζημίας
 • Η απάτη ως προς την ταυτότητα των δικαιούχων αποζημίωσης
 • Η άμυνα του ασφαλιστή
 • Παραγραφή αξιώσεων από τροχαίο ατύχημα (παραγραφή αξιώσεων τρίτου και ασφαλισμένου)
 • Ανάλυση παραδειγμάτων, εξέταση πρακτικών θεμάτων και μελέτη περιπτώσεων (casestudies)
 • Έρευνα, αξιολόγηση ευρημάτων και διαθέσιμων στοιχείων ύποπτων ατυχημάτων
 • Μεθοδολογία επιστημονικής αποκάλυψης της ασφαλιστικής απάτης
 • Πρακτική ανάλυση ποικίλων περιπτώσεων απόπειρας ασφαλιστικής απάτης.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα casestudies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του θεματικού αντικειμένου.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α.Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και, ειδικότερα, τις αποζημιώσεις αυτοκινήτου και την αξιολόγηση αποδοχής (underwriting) του κινδύνου ασφάλισης αυτοκινήτου.

β.Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, με εργασιακό αντικείμενο τις εκδόσεις, τις ανανεώσεις και τις αλλαγές των όρων ασφάλισης αυτοκινήτου, που επιθυμούν να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους και προς τις κατευθύνσεις underwritingκαι αποζημιώσεων αυτοκινήτου.

γ. Στελέχη των τομέων Εσωτερικού Ελέγχου, ProductDevelopmentκαι Εκπαίδευσης ασφαλιστικών εταιρειών, που επιθυμούν να επεκτείνουν την τεχνογνωσία τους στο θεματικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

δ. Πραγματογνώμονες, Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτου και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του εν λόγω θεματικού αντικειμένου.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που αναπτύσσουν εργασίες ασφαλίσεων αυτοκινήτου και επιθυμούν να  ισχυροποιήσουν τη σχετική τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν σε κινδύνους ασφαλιστικής απάτης, εμφανιζόμενους σε αυτή την περιοχή του εργασιακού ενδιαφέροντός τους.

στ. Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα οικονομικού εγκλήματος και απάτης.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη εικόνα του πλαισίου ασφαλίσεων αυτοκινήτου με έμφαση στην αξιολόγηση της αποδοχής του ασφαλιστικού κινδύνου και των ενδεδειγμένων διαδικασιών υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης.
 • Να περιγράψει το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης κατά την πιθανή εξύφανση του στο προηγούμενο πλαίσιο και, ειδικότερα, στον υπολογισμό και στην καταβολή αποζημιώσεων.
 • Να εντοπίσει πιθανά «κενά» του συστήματος, επιδεκτικά εξύφανσης ασφαλιστικής απάτης.
 • Να αναλύσει κατηγορίες περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης και να προτείνει μέτρα και πολιτικές πρόληψης ή αποτροπής.
 • Να συγκροτήσει την ενδεδειγμένη λειτουργική και νομική «άμυνα», έναντι του φαινομένου της απάτης στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου.
 • Να καταστήσει το εκπαιδευτικό κοινό ενήμερο των τεχνασμάτων ασφαλιστικής απάτης και απολύτως ενεργό προς την κατεύθυνση αντίληψης, πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι οι εξής:

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Σ. στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Ο κος Πέτρος Κωνσταντινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οχημάτων και Κινητήρων του Πολυτεχνείου Βελιγραδίου, διατελέσας Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής πολυεθνικών Εταιρειών Αυτοκινήτων, Ειδικός Πραγματογνώμων(Τ.Ε.Ε. και ADR), Δικαστικός Πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Αθηνών, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Ερευνητής Βλαβών & Αστοχίας Υλικών, Αντιπρόεδρος της ΕVUGreece (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας & Ανάλυσης Ατυχημάτων), Επιστημονικός Συνεργάτης και Εισηγητής του Ε.Ι.Α.Σ. και της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων, με εξειδίκευση επί θεμάτων Αυτοκινήτου.

Κόστος Συμμετοχής

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*