Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον GDPR

Έτοιμο για διαβούλευση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής είναι το νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), κάτι που αναμένεται να λάβει χώρα την προσεχή Δευτέρα.

Διαβάστε εδώ: Η Αιτιολογική Έκθεση

Επίσης: Οι διατάξεις

Επί της Αρχής, οι προτεινόμενες διατάξεις του ΣχΝ έχουν ως αντικείμενο και σκοπό:

α) την αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

β) τη λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και

γ) την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*