Τα πάνω – κάτω στα εθνικά Συστήματα Εγγυήσεων Ασφάλισης φέρνουν προτάσεις εναρμόνισης στην ΕΕ

Μεγάλες αλλαγές προβλέπονται από τις προτάσεις που τίθενται προς συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών Συστημάτων Εγγύησης των Ασφαλίσεων ( ΣΕΑ) σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία (EIOPA) υποστηρίζει πως κάθε κράτος-μέλος οφείλει να έχει θεσπίσει εθνικό σύστημα εγγύησης για την προστασία των αντισυμβαλλομένων σε περίπτωση αδυναμίας η  ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας

Ως εκ τούτου, τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι  εναρμονισμένα και να χρηματοδοτούνται επαρκώς. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των ασφαλιστικών εταιριών και των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη νομική διάρθρωση και τη ρύθμιση των συστημάτων.

Στους άξονες των προτάσεών της η EIOPA επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:  

Το Σύστημα Εγγυήσεων Ασφάλισης (ΣΕΑ)  να έχει ως κύριο στόχο την προστασία των αντισυμβαλλομένων, όπως η ταχεία αποζημίωση των αντισυμβαλλομένων για τις ζημίες τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή / και η διασφάλιση της συνέχισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Το  ΣΕΑ θα πρέπει να εναρμονιστεί σύμφωνα με την αρχή της χώρας καταγωγής

Το ΣΕΑ πρέπει να καλύπτει ένα συγκεκριμένο φάσμα ασφαλίσεων ζωής και ζημιών για  ασφαλίσεις όπου η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες για τους αντισυμβαλλόμενους ή / και σε περίπτωση επιχειρήσεων με υψηλή μερίδιο αγοράς στις διασυνοριακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Το ΣΕΑ πρέπει να καλύπτει φυσικά πρόσωπα καθώς και μικρές νομικές οντότητες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*