Με θετικό πρόσημο η ΜΙΝΕΤΤΑ: Αύξηση συμβολαίων και παραγωγής το 2018

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η «Ασφάλειαι Μινέττα» το 2018 κατέγραψε θετικά πρόσημα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και στην παραγωγή της.

Όπως αναφέρεται στην «Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2018», η Εταιρία ολοκλήρωσε την χρήση του 2018 εν μέσω αρκετών προκλήσεων με κυριότερες:

-Την ασθενικότερη σε σχέση με τις προσδοκίες συμπεριφορά της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και ιδιαίτερα της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων

-Τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου

-Την συνέχιση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης της Εταιρίας

Η επιτυχής λειτουργική απόδοση έδωσε την δυνατότητα για πιο αποτελεσματική διαχείριση του προφίλ  των κινδύνων της  Εταιρίας προς όφελος και των πελατών.

Η Διοίκηση έχοντας αποφασίσει ως μέρος του στρατηγικού της πλάνου την αναδιάρθρωση του Ισολογισμού και την βελτίωση της κατανομή ανάληψης  κινδύνων, θεώρησε την χρήση του 2018 ως ιδανικό έτος για την ολοκλήρωση μέρους των ενεργειών αυτών.

Έτσι, όπως τονίζει, απέδειξε την αντοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων  και των κινδύνων, δράττοντας τις όποιες ευκαιρίες με στόχο την δημιουργία θετικών προοπτικών για το μέλλον κατά την διάρκεια του τρίτου  έτους εφαρμογής του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ.

Δραστηριότητα και Αποτελέσματα

Η Εταιρία λειτουργεί τόσο στον Κλάδο Ζωής & Υγείας, όσο και στους κλάδους Γενικών Ασφαλειών. Η εξειδίκευσή της βρίσκεται στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων.

Να σημειωθεί ότι ο εμπορικός κλάδος του αυτοκινήτου ο οποίος περιλαμβάνει και συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης αποτελεί το 87,9% της συνολικής παραγωγής ΜΕA.

Δείτε τον πίνακα:

Μελλοντικές εκτιμήσεις

Η Εταιρία και η διοίκησή της θεωρεί ότι η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ήταν, και συνεχίζει να αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο της. Οι μέχρι τώρα ενέργειες θωράκισης της Εταιρίας κρίνονται επαρκώς ικανοποιητικές, ωστόσο οι τρέχουσες συνθήκες συνεχίζουν να καλούν ως πρωταρχικό μέλημα την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

 

Για τους ανωτέρω λόγους η Εταιρία εκτιμά ότι κατά την διάρκεια του 2019 θα έχει πιάσει τον στόχο που έχει θέσει αναφορικά με τον ελάχιστα επιθυμητό δείκτη κάλυψης Κεφαλαιακής Επάρκειας Φερεγγυότητας του 120%.

Όταν μάλιστα η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν αυτό να συμβεί κατά την χρήση του 2020, πραγματοποιώντας τον εν λόγο στόχο ένα έτος νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Διαβάστε εδώ όλη την έκθεση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*