Κανονισμός για την παράνομη νομιμοποίηση εσόδων: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ασφαλιστές

Για τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ε.Ε. περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενημερώνει τα μέλη της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ο Κανονισμός είναι συμπληρωματικός της 5ης Οδηγίας της Κομισιόν για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΑMLD5) όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν καθώς και τον τύπο των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για το μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες χώρες.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός προβλέπει επιπρόσθετα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά κινδύνους από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε τρίτη χώρα στην οποία η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο υποκαταστημάτων ή σε θυγατρικές με πλειοψηφική συμμετοχή που αποτελούν τμήμα ομίλων και έχουν εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα (νόμος 4557/2018, άρθρο 36 σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου που έχει ενσωματώσει το άρθρο 45 της οδηγίας 2015/849).

Η εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού θα ξεκινήσει από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Διαβάστε την εγκύκλιο της ΕΑΕΕ

354987_2019 – 217297 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*