ΕΙ.ΑΣ.: Ταχύρυθμο σεμινάριο ασφαλίσεων μεταφορών

Η Χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ οι καλές υποδομές της, το εκτεταμένο οδικό της δίκτυο, οι νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες της, τα λιμάνια της και η πλειάδα των αεροδρομίων της το επιτρέπουν και το διευκολύνουν.

Οι ίδιες αυτές υποδομές επιτρέπουν και διευκολύνουν πολύ περισσότερο, τις εσωτερικές της ανάγκες εμπορικής δραστηριότητας και μεταφορών.

Σε αναγνώριση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων άριστης εξυπηρέτησης των αναγκών εμπορίου και μεταφορών, μεγάλες εταιρείες και εμπορικοί όμιλοι έχουν εγκαταστήσει μονάδες LOGISTICS που, ακριβώς, διευκολύνουν ακόμη πιο πολύ τις ανάγκες αυτές.

Αυτονόητα, επομένως, μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από τη Χώρα μας και προς τη Χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.

Όμως, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων, εμπεριέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες, γνώσεις νομοθεσίας και υπολογισμούς.  Έτσι, ενώ παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες τους να καταλάβουν ζωτικότερο χώρο στην agendaτων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης παραμένουν πολύ υψηλές και ευρείες.

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Ο ρόλος και η χρησιμότητα των Ασφαλίσεων Μεταφερομένων Εμπορευμάτων
 • Ο ρόλος των ασφαλίσεων μεταφορών στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο
 • Θεμελιώδεις αρχές και έννοιες των Ασφαλίσεων Μεταφορών
 • Τραπεζικές και τελωνειακές διατυπώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Έννοιες και ορολογία μεταφορών
 • Προϋποθέσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης
 • Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων και φορτίων (cargo)
 • Βασικές μορφές συσκευασίας φορτίων
 • Είδη και κατηγορίες Μεταφορών
 • Η κατάρτιση της σύμβασης
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών
 • Τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι (ασφαλίσιμοι και μη ασφαλίσιμοι)
 • Βασικές και άλλες ρήτρες ασφάλισης
 • Εξαιρέσεις
 • Είδη και κατηγορίες Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Σχέση των ασφαλίσεων μεταφερομένων εμπορευμάτων με τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης

μεταφορέων και διαμεταφορέων

 • Ζημίες
 • Πραγματογνωμοσύνη και Πραγματογνώμονες
 • Δικαιολογητικά Ζημιών και Κατηγορίες Ζημιών
 • Αποζημιωτική Διαδικασία και Πολιτική
 • Τύποι και Κανόνες Επανείσπραξης

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Μεταφορών, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα casestudiesκαι στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησης τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α.Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Μεταφορών και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

β. ΔιοικητικάΣτελέχη Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε άλλους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων.

γ.Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην Αγορά των Ασφαλίσεων Μεταφορών ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

δ.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και ΕκπαίδευσηςΑσφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Μεταφορών.

ε.Στελέχη Τραπεζώνπου χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων και Προϊόντων
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Μεταφορών
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της Ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών Ασφαλίσεων Μεταφορών, κατ’ αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου εμπορίου και μεταφορών
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (casestudies) Ασφαλίσεων Μεταφορών προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

 Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων Μεταφορών και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες εργασιακής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων Ασφαλίσεων Μεταφορών, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

 Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η κα Εύα Λαμπρινούδη,Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων και Ζημιών της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ.

Η κα Λαμπρινούδη είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE, μιλά Αγγλικά και Ιταλικά, διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή ασφαλιστική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία επί του συνολικού φάσματος των θεματικών αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων. Είναι Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών, Σκαφών, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €60
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €80
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €60ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €30

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 14 Μαΐου 2018.

Το ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019, 16:00-20:00

Σας γνωρίζουμε ότι στο προαναφερόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, από την Εταιρεία μας _______________ θα συμμετάσχουν οι εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διοικητικό  Ασφ/κός     Άλλη

Στέλεχος   Διαμ/τήςΙδιότητα

 

e-mail

 

τηλ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

α. Η συμμετοχή Εκπαιδευομένων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα ή Σεμινάρια του Ινστιτούτου κατοχυρώνεται με την υποβολή της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής και της εμπρόθεσμης καταβολής των διδάκτρων, σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

ALPHA BANK: 114-00-2786006633           EΘΝΙΚΗ: 142/48003627     

IBAN: GR8301401140114002786006633        IBAN: GR6501101420000014248003627

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                    EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956    

IBAN: GR6801720320005032013025298IBAN: GR4002601410000470200566956

 

Εναλλακτικά, τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητών στα Γραφεία του ΕΙΑΣ.

β. Στο καταθετήριο είναι απαραίτητο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας ή η εταιρεία σας, καθώς και ο τίτλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου.

γ. Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να αποστέλλεται στο e- mail[email protected] ή στον αρ. fax 210 9219917.

δ. Το Ινστιτούτο μας επιστρέφει καταβληθέντα δίδακτρα στην περίπτωση ακύρωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου και, ακόμη, στην περίπτωση υποβολής έγγραφου σχετικού αιτήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή Σεμιναρίου. Σε άλλη περίπτωση, το Ινστιτούτο μπορεί να διευκολύνει και να συμψηφίσει καταβληθέντα δίδακτρα σε άλλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ή Σεμινάριο του ενδιαφέροντος του αιτούντος.

ε. Συμπληρώστε τον τύπο του παραστατικού που επιθυμείτε, ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ:

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ __ _ _ _  _ _ _ _ _

 

ΑΦΜ:                   ΔΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                          ΠΟΛΗ:                                          Τ.Κ.:
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                FAX:                                  ΕΜAIL:

Είσθε Μέλος της ALUMNISOCIETY ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ.:         ΝΑΙ          ΟΧΙ   
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*