Ποιο είδος καλύψεων πρέπει να περιέχουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα νέα διπλώματα

Με επείγουσα εγκύκλιο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ενημερώνει για το είδος των ασφαλιστικών καλύψεων που πρέπει να περιέχουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με βάση τον νέο νόμο για την απόκτηση διπλώματος, όπως ορίζονται με εγκύκλιο του Γ.Γ. Μεταφορών κ. Αθανάσιου Βούρδα προς τις Περιφέρειες.

Ειδικότερα οι καλύψεις αφορούν:

-Ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟πό την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος

– Aσφάλιση ιδίων ζημιών για κάθε εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα με συμφωνηθέντες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όρους (̟π.χ. α̟παλλαγή).

– Προσθήκη στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος όρου – επέκτασης κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, σύμφωνα με συμφωνηθέντες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όρους.

Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται α̟πό τις ασφαλιστικές ε̟πιχειρήσεις κατό̟πιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης, χωρίς να αναιρούνται α̟πό τυχόν ̟περαιτέρω ειδικούς όρους του συμβολαίου και χωρίς να τίθενται ̟περαιτέρω προϋ̟οθέσεις.

Διαβάστε παρακάτω όλη την εγκύκλιο

354606_2019 – 217105 – Εγκύκλιοι(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*