Ποια κανάλια διανομής έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις;

Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.

Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο. Σε σχέση με το 2017, η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας μειώθηκε, ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες.

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας. Σε σχέση με το 2017, αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας, ενώ μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τράπεζες.

Δείτε επίσης: Στα 4 δισ. ευρώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2018

Ειδικότερα ζητήθηκε ο διαχωρισμός της παραγωγής των διαμεσολαβούντων προσώπων αναλόγως της σχέσης συνεργασίας με την ασφαλιστική επιχείρηση (αποκλειστική ή μη αποκλειστική) καθώς και ο διαχωρισμός των άμεσων πωλήσεων αναλόγως της μορφής που χρησιμοποιήθηκε (ψηφιακή πλατφόρμα ή άλλη μορφή). Συνολικά, η ανάλυση της παραγωγής ανά κανάλι διανομής για το 2016, 2017 και το 2018 παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί (οι άμεσες πωλήσεις έχουν ομαδοποιηθεί):

 

Σύμφωνα με την έρευνα, ο μερισμός της παραγωγής ασφαλίστρων των ατομικών ασφαλίσεων ομαδοποιείται όπως ο ακόλουθος πίνακας.

 

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας όμως στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κυριαρχεί η συνεργασία με τράπεζες. Τα μερίδια των καναλιών διανομής των ατομικών ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες έρευνες των τελευταίων ετών, καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

Η εξέλιξη της συμμετοχής των διαμεσολαβούντων στην παραγωγή ασφαλίστρων σύνταξης-αποταμίευσης των ατομικών ασφαλίσεων κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί:

 


Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας Συνεργασία με τράπεζες & Άμεσες πωλήσεις

Ειδικότερα για τις νέες εργασίες στις ατομικές ασφαλίσεις ανά κανάλι διανομής, η κατανομή της παραγωγής τους ανά τύπο επένδυσης και καταβολής έχει όπως φαίνεται στα επόμενα τρία γραφήματα (10 έως 12).

 

Ομαδικές ασφαλίσεις

Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι ασφαλίσεις δανειοληπτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την συνεργασία με τις τράπεζες, οι ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων (Ζωής και Υγείας) από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανεξαρτήτως τύπου συνεργασίας ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προέρχονται από άμεσες πωλήσεις. Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ενώ μειώθηκε αυτό της συνεργασίας με τις τράπεζες και των άμεσων πωλήσεων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*