Ασφαλίσεις ζωής/κατά ζημιών: Oι βασικοί κίνδυνοι με βάση την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας

Τους βασικότερους κινδύνους για τις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και εκείνες που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών επισημαίνει η ΤτΕ στη νέα έκθεση για τα πεπραγμένα του 2018.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ :

Από την ανάλυση της δομής της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας προκύπτει ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και τις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών είναι ο κίνδυνος αγοράς και ο ασφαλιστικός κίνδυνος από τις ασφαλίσεις ζωής, με τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων να είναι σημαντικά.

Το προφίλ κινδύνου διαφοροποιείται για τις επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά εργασίες ασφαλίσεων κατά ζημιών, με μεγαλύτερο κίνδυνο τον ασφαλιστικό και αμέσως επόμενο τον κίνδυνο αγοράς. Η διαφοροποίηση των κινδύνων για αυτές τις επιχειρήσεις επιφέρει μείωση του συνολικού κινδύνου, με μικρότερη ωστόσο δυνατότητα ανάληψης ασυσχέτιστων ή/και αρνητικά συσχετιζόμενων κινδύνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*