Διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων από τον Δ. Λέσβου

Διαγωνισμός ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λέσβου, όπως ενημερώνει η ΕΑΕΕ. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο του διαγωνισμού.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 109.000 ευρώ, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης προσφορών είναι η 2α Μαΐου 2019 στις 14.0 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7 Μαΐου και ώρα 14.00.

Πατήστε παρακάτω για να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο της ΕΑΕΕ

353820_2019 – 216664 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*