Εθνική Ασφαλιστική, επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου

Tα αποτελέσματα της ΕΤΕ, το πλάνο του 2019 και η Εθνική Ασφαλιστική

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους €50 εκατ. το 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών €158 εκατ. το 2017 εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 2018, με τη λειτουργική κερδοφορία της να διαμορφώνεται στα €71 εκατ. στην Ελλάδα, έναντι ζημιών €135 εκατ. το 2017.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε σχετικά: Το 2019 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την Τράπεζα, καθώς η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού της, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας, καθώς και τη δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 16,1% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2018. Με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%. Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας μέσω της μείωσης των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών κεφαλαιακών δεικτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε: Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Παράλληλα, στην Τeleconference που ακολούθησε της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018 του τραπεζικού ομίλου, ο CEO Π. Μυλωνάς ανέφερε ότι η Διοίκηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει νέο διαγωνισμό, εφόσον εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον για το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

«Μετά τις εκλογές, προς το τέλος του 2019, θα αποφασίσουμε τον τρόπο είτε μέσω IPO (σ.σ. δημόσια εγγραφή), είτε απευθείας πώλησης».  Αυτό ώστε να μην επηρεαστεί ο διαγωνισμός από την προεκλογική περίοδο, σε περίπτωση ενδιαφέροντος.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*