Διαγωνισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης από τον Δ. Θεσσαλονίκης

Με εγκύκλιό της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ενημερώνει για τον Διεθνή Ανοικτό  Διαγωνισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός αφορά ην ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, ακινήτων, μέρους του εξοπλισμού και έργων τέχνης για είκοσι τέσσερις μήνες, προϋπολογισμού δαπάνης 914.913,38 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (CPV) : 66510000 «Υπηρεσίες ασφάλισης» και συμπληρωματικών CPV 66515200 «Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας», 66514110 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων» και 66519200 «Υπηρεσίες ασφάλισης τεχνικών εγκαταστάσεων».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 11/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 μέχρι την 12/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο της ΕΑΕΕ

353156_2019 – 216321 – Εγκύκλιοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*