Μια ματιά στην ασφάλιση υγείας: «Κλειδί» εξωστρέφειας – Εξελίξεις και στατιστικά

Οι ασφαλίσεις υγείας, βασικός πυλώνας του ασφαλιστικού κλάδου στον ιδιωτικό τομέα, αποτέλεσε για ακόμη μια φορά το 2018 έναν πυρήνα εξωστρέφειας κι εκτενούς δραστηριότητας για τα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στην έκθεσή της για το 2018 η ΕΑΕΕ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη «δέσμης δεικτών μεταβολής των νοσοκομειακών αποζημιώσεων» των ατομικών μακροχρόνιων προγραμμάτων υγείας, ενός μηχανισμού δηλαδή που ενισχύει τη διαφάνεια προς όφελος των καταναλωτών.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές δραστηριότητες της ΕΑΕΕ που αφορούν στις ασφαλίσεις υγείας και με ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και τις ασφαλιστικές εταιρίες το 2018 είναι, σύμφωνα με την έκθεση:

Ολοκλήρωση έργου ανάπτυξης «δέσμης δεικτών» της μεταβολής των νοσοκομειακών αποζημιώσεων των μακροχρόνια ατομικών προγραμμάτων υγείας από το ΙΟΒΕ

Το 2018 αποτέλεσε τη χρονιά υλοποίησης ενός από τους πολύ σημαντικούς στρατηγικούς στόχους της ΕΑΕΕ, για τον οποίο υπήρξε έντονη και συστηματική εργασία της Επιτροπής Υγείας. Αυτός ήταν η δημιουργία αντιπροσωπευτικών δεικτών της εξέλιξης των νοσοκομειακών αποζημιώσεων των ατομικών μακροχρόνιων προγραμμάτων υγείας, ώστε να έχουν πρωτίστως οι καταναλωτές ένα σημείο αναφοράς για την πορεία της αγοράς σε ό,τι αφορά ένα από τα πολύ σημαντικά συστατικά του κόστους αυτών των συμβολαίων.

Η επιτροπή, μέσω της τεχνικής ομάδας που συστήθηκε από μέλη της, συνεργάστηκε συστηματικά με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) και πέτυχε την ταχεία ολοκλήρωση του έργου της ανάπτυξης δέσμης δεικτών, που μετρούν το ύψος της ποσοστιαίας μεταβολής των εν λόγω αποζημιώσεων, δηλαδή του πλέον σημαντικού παράγοντα καθορισμού του κόστους των εν λόγω προγραμμάτων σε επίπεδο αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, 14 εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ που διαθέτουν σε ισχύ χαρτοφυλάκιο ατομικών μακροχρόνιων νοσοκομειακών προγραμμάτων απέστειλαν αρχεία με τα απαιτούμενα δεδομένα, ώστε τον Απρίλιο να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για την περίοδο 2010-2016, συνιστώντας, πρακτικά, ένα είδος back testing, για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας των δεικτών με πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Με επιβεβαιωμένη την ορθότητα της μεθοδολογίας, βάση της οποίας, υπενθυμίζεται, αποτέλεσε εκείνη που είχε αναπτυχθεί το 2013 από ομάδες εργασίας της ΔΕΙΑ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ασφαλιστικής αγοράς για τη λειτουργία της σε περιβάλλον Solvency II, οι εταιρίες έστειλαν τα ανάλογα στοιχεία και για τον υπολογισμό των δεικτών για το 2017.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλης της περιόδου (2010 -2017) έγινε από το ΙΟΒΕ τον Ιούνιο του 2018 και ακολούθησε, με την ολοκλήρωση και της αναλυτικής έκθεσης που συνοδεύει τα αποτελέσματα, παρουσίαση όλου του έργου προς την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και την ΔΕΙΑ και συνέντευξη τύπου το Νοέμβριο του 2018.

Η επόμενη φάση, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα, αφορά στην επικαιροποίηση της μεταβολής των δεικτών για το έτος 2018 σε σχέση με το προηγούμενο. Στόχος και πρόθεση μας είναι η τακτική, ετήσια ενημέρωση και δημοσίευση των δεικτών, καθώς το συγκεκριμένο εγχείρημα αξιολογείται ως ουσιώδες συστατικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των ασφαλισμένων για τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων υγείας, σε επίπεδο αγοράς.

Μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής DRGS ως μέθοδο αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η Επιτροπή από τις αρχές του 2018 και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ, ανέθεσε στη συμβουλευτική εταιρία PWC και την συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρία Accurate το έργο της διερεύνησης των δυνατοτήτων και προαπαιτουμένων για την εφαρμογή ενός κοινού για όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες συστήματος πληρωμών προς ιδιωτικούς προμηθευτές υπηρεσιών υγείας (κλινικές και διαγνωστικά κέντρα), βασισμένο σε Diagnosis Related Group (DRGs) – διαγνωστικά σχετιζόμενων ομάδων ασθενειών. Σκοπός της διερεύνησης είναι η τυποποίηση και ο εξορθολογισμός των πληρωμών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και, ενδεχομένως, η μείωση των ασφαλίστρων υγείας.

Συστήθηκε ομάδα εργασίας από μέλη της Επιτροπής και διοικητικά στελέχη της ΕΑΕΕ, που συνεργάζονται συστηματικά με τις εταιρίες που ανέλαβαν το έργο και διερευνήθηκαν οι εναλλακτικές τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές απαιτήσεις της εισαγωγής κοινών DRGs (περιλαμβανομένων των αμοιβών άδειας χρήσης τους των λοιπών εξόδων που συνοδεύουν κάθε συγκεκριμένο σύστημα κατηγοριοποίησης), ως μεθόδου αποζημίωσης των ιδιωτικών προμηθευτών υγείας από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, μελετήθηκε η εμπειρία της ανάπτυξης ή εισαγωγής και εφαρμογής αντίστοιχων συστημάτων πληρωμών DRGs, σε άλλες χώρες, και προκρίθηκε η συμπόρευση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με τις επιλογές του ελληνικού δημοσίου, σε ό,τι αφορά την επιλογή, ανάπτυξη και εφαρμογή των DRGs.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την πορεία των εργασιών του συγκεκριμένου έργου, ήρθαμε σε επαφή με το ελληνικό Ινστιτούτο DRGs (Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών), με το οποίο συζητήσαμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές συνεργασίας και συνδρομής μας προς αυτό για την ανάπτυξη και καθολική εφαρμογή των DRGs ως συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών, τόσο στο δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι επαφές έδειξαν ότι υπάρχει πεδίο κοινής δράσης, κάτι το οποίο θα αξιοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί κατά την τρέχουσα χρονιά.

Στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων υγείας 2018

Η έρευνα και η στατιστική επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στις ασφαλίσεις υγείας και συγκεκριμένα στις δύο βασικές καλύψεις, τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή, πραγματοποιήθηκε και το 2017, με τη συμμετοχή 18 Εταιριών – Μελών.

Για μία ακόμη χρονιά, διαπιστώθηκε ότι οι ασφαλίσεις υγείας αποτελούν κλάδο με αυξημένη ζήτηση, καθώς ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων) εμφάνισε αύξηση της τάξης του 2%, σε σχέση με το 2016, με την αύξηση αυτή να οδηγείται από τις ατομικές ασφαλίσεις. Η παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ακολούθησε, επίσης, αυξητική πορεία, της  τάξης του 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις ατομικές ασφαλίσεις να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή  στην αύξηση αυτή. Αυξητική ήταν και η τάση των συνολικών πληρωθεισών αποζημιώσεων, η οποία ανήλθε στο 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με τις ομαδικές ασφαλίσεις να συμβάλουν, κατά κύριο λόγο, στο αποτέλεσμα αυτό.

Διαβαστε επίσης:

ΕΑΕΕ: Αυτές ήταν οι τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές ασφαλίστρων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*