Β. Βουρδουμπά: Οι στόχοι της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Υπό το πρίσμα μιας γενικότερης μακροοικονομικής αβεβαιότητας, με χαμηλά επιτόκια και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον εισέρχεται στο νέο έτος ο (αντ)ασφαλιστικός κλάδος, καλούμενος να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, που δημιουργούνται. Όπως εξηγεί, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019, η κ. Βίβιαν Βουρδουμπά, διευθύντρια Αντασφαλειών της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, κανόνες όπως η μεγάλη ανάλυση στην οποία θα στηριχθούν οι υπολογισμοί ή το Contractual Service Margin θα αλλάξουν τους παραδοσιακούς τρόπους υπολογισμού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα λογιστικά πρότυπα/IFRS 17 και το Solvency II έρχονται να αλλάξουν εκ βάθρων τη «δομή» μακροχρόνιων (αντ)ασφαλιστικών προγραμμάτων. Πέραν αυτών, η συμβολή των νέων τεχνολογιών αναμένεται μεγάλη, με τον κλάδο να δείχνει ήδη έντονο ενδιαφέρον για το blockchain.

Τέλος, στόχος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής παραμένει τόσο η καλύτερη δυνατή (αντ)ασφαλιστική συμφωνία, για την αρτιότερη τεχνική και χρηματοοικονομική σταθερότητα, όσο και η φερεγγυότητα και τα εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας.

 

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

 

  • Επηρεάζουν τα νέα λογιστικά πρότυπα τον κλάδο;

 

Τα νέα λογιστικά πρότυπα θεωρούνται από τις πιο σημαντικές αλλαγές των τελευταίων ετών που έχουν γίνει αναφορικά με τις νέες λογιστικές απαιτήσεις. Εισάγουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο λογιστικού μοντέλου και τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και σαφώς επηρεάζουν και τον κλάδο αντασφαλειών, είτε ως εκχώρηση είτε ως ανάληψη.

Με την εφαρμογή και τις αλλαγές του IFRS 17, οι αντασφαλιστικές συμβάσεις μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις καταστάσεις θέσεως και χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας κατά τη μετάβαση και μετά, αλλά και στη μελλοντική αναγνώριση των κερδών της εταιρείας.

Ο υπολογισμός απόδοσης πρωτασφάλισης και αντασφαλιστικής εκχώρησης θα διαχωριστεί. Οι εταιρείες θα πρέπει να εκτιμήσουν κάθε αντασφαλιστική σύμβαση ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την πρωτασφάλιση, το οποίο, τώρα, δεν είναι συνήθης πρακτική.

Κανόνες όπως η μεγάλη ανάλυση στην οποία θα στηριχθούν οι υπολογισμοί ή το Contractual Service Margin θα αλλάξουν τους παραδοσιακούς τρόπους υπολογισμού αποτελέσματος (π.χ. μικτά μείον αντασφάλιση δεν θα ισχύουν πλέον).

Εκτός των λογιστικών αλλαγών, θα υπάρξουν και αλλαγές λειτουργικές και στρατηγικές. Μακροχρόνια αντασφαλιστικά προγράμματα θα πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να υποστηρίξουν τα νέα δεδομένα και ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι αλλαγές στo Solvency II.

 

  • Πιστεύετε ότι οι επιδόσεις του κλάδου μπορούν να βελτιωθούν με τη συμβολή της νέας τεχνολογίας;

 

Η συμβολή της νέας τεχνολογίας για τη βελτίωση των επιδόσεων του κλάδου είναι γεγονός και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όλο και περισσότερες (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν ή εξαγοράζουν startups, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα, καινοτόμα προϊόντα, να βελτιώσουν και να επιταχύνουν διαδικασίες πώλησης, ανάληψης κινδύνων ελέγχου και πληρωμών ζημιών, ακόμη και εσωτερικής οργάνωσης.

Ένα παράδειγμα όπου ο (αντ)ασφαλιστικός κλάδος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η τεχνολογία blockchain. Η χρήση της αυξάνει την απόδοση και μειώνει πολύ τα έξοδα, λόγω της δυνατότητας που έχει να βελτιώσει την ταχύτητα κάποιων συναλλαγών, όπως μείωση χρόνου για αγορά/πώληση αντασφαλιστικής κάλυψης, ταχύτητα στην πληρωμή ζημιών, μειώνεται ο φόρτος εργασίας, βοηθά την ελεγκτική και κανονιστική διαδικασία.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συλλογή πληροφοριών σε επεξεργάσιμη μορφή. Πριν από μερικά χρόνια, εφαρμοζόταν από ελάχιστους, αρκετά χρονοβόρα και με κόστος. Τώρα, με την ύπαρξη διαφόρων λογισμικών, η συλλογή πληροφοριών, η ανάλυσή τους και η κοινή χρήση έχει γίνει απλούστερη. Παρέχεται δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης συσσωρεύσεων κινδύνων, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή αντασφαλιστικής στρατηγικής. Έχοντας καλή ανάλυση της γεωγραφικής έκθεσης κινδύνου, να παρακολουθήσεις μια καταιγίδα ή κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο και να ενημερώσεις τους ασφαλιζομένους για τον ενδεχόμενο κίνδυνο-“real-time disaster response”.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για τη θετική συμβολή της τεχνολογίας όχι μόνο στον κλάδο, αλλά και στην ίδια την εταιρεία και στον πελάτη.

 

  • Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια για τις δραστηριότητές σας στον τομέα των αντασφαλειών, αλλά και για τους στόχους σας ως Συνεταιριστική Ασφαλιστική;

 

Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική έχουμε ξεχωριστό τμήμα το οποίο ασχολείται με την αντασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των εργασιών της εταιρείας, γενικές και ζωής. Στόχος μας είναι η επιλογή της πιο κατάλληλης αντασφαλιστικής συμφωνίας σε σχέση με το προφίλ των κινδύνων που ασφαλίζουμε, προκειμένου να προστατευτεί επαρκώς τόσο η τεχνική και χρηματοοικονομική της σταθερότητα όσο και η φερεγγυότητα και τα εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας.

Στόχος της Συνεταιριστικής είναι η υγιής ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τους πελάτες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ παράλληλα να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας και ικανοποίησης των συνεργατών της και των μετόχων της.

 

  • Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και τάσεις για τον κλάδο;

 

Ο (αντ)ασφαλιστικός κλάδος έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες. Έρχεται αντιμέτωπος με την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων, με τις νέες τεχνολογίες που πρέπει να παρακολουθεί και να ενσωματώσει ταχύτατα στις εργασίες του, τα χαμηλά επιτόκια και τον ανταγωνισμό από μη παραδοσιακά αντασφαλιστικά προϊόντα, το γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη με τα διασυνοριακά εμπόδια στις επαγγελματικές συναλλαγές (Brexit, προστατευτισμός), καθώς και μια γενικότερη μακροοικονομική αβεβαιότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*